Från Gotlands trupper.

Befordringar, belöningar, placeringar.
Vid I 18 har major Möller idag entledigats såsom chef för livkompaniet och kapten Lindeborg i stället placerats som tjänsteförrättande chef för kompaniet. Major Möller har beordrats att under tiden 29 aug.
—80 sept. tjänstgöra som stabschef vid militärbefälet. Vidare entledigas löjtnant Källström från 31 aug. som chef för specialkompaniet och kapten Lindeborg placeras från 1 sept. som chef för detta kompani.
Kapten Struve, övergångsstat, skall deltaga i anbefalld luftförsvarsövning 5—9 sept. med anmälan förstnämnda dag i Katrineholm.
Officersaspiranten vid flygvapnet värnpliktige Åberg har antagits till officersaspirant vid regementet. Åspiranterna Lindwall, Tharré och Johansson ha utexaminerats från krigsskolans reservofficerskurser. Furiren i regementets reserv Åhlin har inbeordrats till tjänstgöring 1—27 sept.
Till fanjunkare i infanteriregementet hava förordnats från 31 aug.
officersaspiranterna YT. ’ Dahlgren, N. E. G. Rehnberg, P. A. Persson, H. G. Frölén och C. J. E. Camitz samt reservofficersaspiranterna E. G. B. Lindwall, K. E. Tharré och E. E. V, Johansson. Till furirer i regementet ha förordnats reservofficersaspiranterna S. G. O. Ljunggren, B. Nordquist, B. Löfberg, S. A. H. Jeppsson och L. H. Richter samt officersaspiranterna 9. G. Gäfvert, B. Calais, CO. 8. Pettersson, L. K. Sundqvist och J. R. Hj. Charpentier.
Till värnpliktiga furirer ha förordnats befälseleverna 2260 Samuelsson, 218 Schirenbeck, 1247 Johansson och 1265 Efraimsson, till värnpliktiga korpraler befälseleverna 80 Pettersson, 328 Stengård, 419 Thulin, 43 Jacobsson, 107 Björkander, 1118 Tell, 375 Wallin, 35 Lundgren, 103 Wallenberg, 44 Johansson, 37 Norberg. 47 Clarksson, 375 Wångmark, 101 Ringgren, 489 Stråhle, 690 Forsberg, 66 Lund, 347 Lindhqvist, 748 Wijkmark, 749 Hellsten, 806 Egnér, 83 Marcus och 383 Westerlund samt till värnpliktiga vicekorpraler befälseleverna 399 Beckman och 821 Forsman.
Vid gårdagens avtackning på kaserngården i samband med rekrytskolans avslutande och fanans troppande, utdelas även följande belöningar för uppnådda resultat i pristelegrafering, nämligen: reservunderbefäl: 97 Kuhlau 30 kr., 29 Jakobsson 20 kr., 18 Wallin 12 kr., 76 Runfeldt 10 kr., 53 Svensson 7 kr. och 80 Widerkrantz 5 kr.; övriga värnpliktiga: 88 Svensson 16 kr., 427 Gustafsson 15 kr., 62 Engström 10 kr., 132 Carlsson 10 kr., 75 Sandelin 5 kr., 365 Andersson 5 kr. och 326 Ottosson 5 kr.
Furirerna 6 Frögren och 8 Nilsson vid artillerikåren ha beordrats tjänstgöra vid S 1 i Frösunda för utbildning i radiospaning under tiden 30 aug.—30 sept.
Löjtnanterna Leijonhufvud och Holmstedt hava avslutat högre artillerikursen vid artilleri- och ingenjörshögskolan, löjtnant Linnman har genomgått krigshögskolan. Såsom elever vid arméns underofficersskola ha beordrats till förberedande kursen 1939 furirerna Göransson, Gottberg och Svanberg samt till samma skola, allmänna kursen 1938—1940, furirerna Nyström, Kolmodin och Lindqvist.
Vidare ha vid artillerikåren följande befordringar ägt rum: till styckjunkare i kåren har förordnats officersaspiranterna 68 Hägg och 226 Lindström samt reservofficersaspiranten 34 Silvén; till furirer i kåren ha förordnats officersaspiranterna 478 Creutzer, 1707 Benckert och 492 Arntz samt reservofficersaspiranterna 1102 Strandberg och 374 Grönquist; till konstaplar i kåren ha förordnats fältmätaren 35 Rustner, batteribefälseleven 132 Staaf, eldledningsbiträdet 150 Hellgren, studentsignalisterna 88 Melén och 1522 Edqvist samt kommissarierna 53 Andersson, 313 Andersson, 140 Stille och 452 Johansson; till konstapel vid kåren har förordnats konstapeln 40/3 Huzell; till furirer i kåren ha förordnats konstaplarna 22/1 Pettersson, 9/1 Ekelöf, 19/3 Andersson, 12/1 Nilsson, 25/1 Westling, 39/3 Svensson, 15/1 Lindström, 19/2 Mattsson, 40/3 Huzell, 7/2 Roos, 3/3 Carlsson och 4/1 Paulin; tillkonstaplar i kåren ha förordnats volontärerna 13/2 Vickman, 40/2 Viström, 23/1 Johansson, 3/2 Hallgren, 5/1 Hoppe, 34/2 Johansson, 27/1 Dahlqvist och 6/3 Viberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *