För låga löner vid Visby systembolag?

Kontrollstyrelsen har till den av styrelsen tillsatta kornmitten för utredning angående systembolagens anställningsvillkor överlämnat en framställning från befattningshavare vid systembolaget i Visby om löneförbättring att tagas under övervägande vid avgivande av kommitténs yttrande.
Befattningshavarna göra gällande, att deras löner i allmänhet äro lägre än för personer med motsvarande! arbete och ansvar i Visby. På grund av Gotlands avskilda läge drabbas här anställda tjänstemän ofta av em del extra utgifter, som torde böra kompenseras med högre lön än för motsvarande tjänstemän på. fastlandet. Stadens karaktär av livligt besökt sommarturistort medför även en säsongmässig prisstegring för vissa livsmedel. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *