Fokkerplan störtar vid Högklint.

Malmslättsmaskin får roderskada. — Föraren drunknad, mekanikern räddad.
Den första dödsolyckan vid flygning på Gotland har idag på förmiddagen inträffat er fiskläge och Högklint, där en Fokkermaskin från Malmslätt — vilken tillsammans med ett Mothplan varit stationerat här på Visborgs slätt sedan i våras för samövningar med Gotlands trupper — på väg till målskjutningsövningar på Tofta skjutfält störtade i havet. Besättningens öde var till en början ovisst, men senare uppgifter ge vid handen, att föraren drunknat, medan mekanikern räddats i medtaget tillstånd av folk från Ygne.

På väg till målskjutningsövningar.
Ute på Tofta skjutfält skulle man idag ha övningar med luftvärnsartilleri och luftvärnskulsprutor — liksom andra dagar då och då — och för ändamålet hade den på Visbongs slätt stationerade Fokkermaskinen gått upp för att bogsera målkorvar. Maskinen fördes av en furir och i maskinen nredföljde en mekaniker. Fävden gick normalt men ute vid Högklint, där man började släppa ut en målkorv — vilken som bekant bogseras i en lång smäcker wire efter flygplanet. Då råkade man av allt att döma ut för malören att korven eller wiren fastnade i rodret, varför maskinen blev manöveroduglig och en störtning var oundviklig. Föraren hoppade ut med fallskärm och skärmen utvecklade sig normalt, medan maskinen dök ned mot vattnet omkring 200—300 meter från land söder om Högklint. I närheten slog även fallskärmshopparen ned. Maskinen slogs till spillror och Motorn gick tydligen strax till botten utanför pallarna eller möjligen på de yttre lägre pallarna. Fallskärmshopparen började simma mot land under rop på hjälp medan den andra mannen låg kvar vid spillrorna. Från Ygne satte man ut en båt och rodde så snabbt som möjligt ut till olycksplatsen.
Gotlands Allehanda fick snabbt bud om olyckan. Några få minuter efter det olyckan hade hänt omkring kl. 10,15 i förmiddags ringde en ung man från Högklint och rapporterade att han sett flygplanet störta i riktning mot Tofta, att en man hoppat ut med fallskärm samt att målkorven tydligen fastnat i maskinens roder och orsakat. störtningen.
Även ute på Tofta skjutfält hade en underofficer sett störtningen och därifrån sände man ut bilar och folk för att leta efter maskinen: På infanteriregementet och artillerikåren hade man då ännu icke hunnit få rapport om olyckan — man kunde ju på Tofta icke heller vara fullt säker på att en olycka verkligen hänt med de knapphändiga upplysningar som stodo till buds. De efterspaningar, som militären omedelbart igångsatte gåvo emellertid snabbt till resultat, att olyckan bekräftades och olycksplatsen lokaliserades. Då hade redan ambulans rekvireras, det lilla Mothplanet utsändes från Visborgs slätt för att från luften söka efter kamraten och slutligen kom även en maskin från flygspaningskursen i Fårösund för att biträda med spaningarna. Men då var ju redan platsen och händelsen konstaterad.

En hemsk kamp för livet.
Vi lyckades i morse komma i förbindelse med kapten Steffen, som semestrar i närheten av Högklint. Han hade hört flygplanet och lagt märke till den ovanliga avslagningen av motorn. Då han kom ut blev han vittne till hur en man gjorde ett fullkomligt normalt fallskärmshopp medan maskinen störtade ut mot havet. Målkorven föreföll att ha fastnat i maskinen. Kapten Steffen sprang ut på branten norr om Rövar Liljas håla och blev där vittne till hurusom maskinen slogs till spillror c:a 300 meter från land. Fallskärmshopparen kom ned strax bredvid och började simma mot land, men kunde tydligen icke frigöra sig från fallskärmen utan denna släpade efter honom medan han simmade och högljutt skrek på hjälp. De, som befunno sig uppe på den höga kalkklippan, — där funnos flera åskådare — Voro, emellertid dömda till overksamsamhet då de icke utan lång omäg kunde komma ned på stranden. essutom hade man från Ygne oberverat olyckan och gått ut med en åt, som så fort sig göra lät rodes ut till vraket av maskinen. Där åg en man kvar och togs upp i båten. Den simmande hade emellertid lå redan dukat under och givit upp kampen. Spillrorna av maskinen revo norrut mot Visby. En ung man, som badade på stranden söke simma utmot den nödställde men åste vända.

Olyckan orsakades ej av bogserwiren?
Enligt uppgifter, som vi på middagen lyckats erhålla — utredning om olyckan omhändenhaves av chefen för A 7 överste Håmilton och är givetvis ännu icke avslutad — hade både föraren och mekanikern hoppat ur maskinen, mekanikern lär ha uppgivit att han mera fallit ur maskinen än hoppat, och hamnat i närheten av planet. Mekanikern var helt oskadad och upptogs i båt av kapellmästare Sandor på Snäckgärdsbaden, som just badade vid Ygne.
Den ovannämnde ynglingen vars namn var Lars Sundahl, som simmat ut, befann sig omkring 100 meter från föraren när denne sjönk och ynglingen simmade omkring på platsen en stund i tanke att han skulle skulle flyta upp igen, men mannen syntes icke av. Förmodligen ådrog fallskärmen ned honom.
Enligt vad mekanikern uppgivit kan olyckan icke ha orsakats av bogserwiren utan roderskadan måste ha uppstått på annat sätt.

Planet påträffat.
Marindistriktscehefen kommendör Wahlström vidtog omedelbart underrättelse om olyckan ingått anstalter för att återfinna planet. Ett flygplan från Fårösund biträdde vid spaningarna och lotskuttern från Visby utgick till olycksplatsen. Där anträffades också resterna av maskinen — en del av ena vingen hade drivit bort — och maskinen kommer nu snarast att bärgbs. Man har emellertid ännu icke funnit liket efter den förolyckade flygaren.

Den omkomne var furiren vid Östgöta flygflottilj Ehrnbring, född 1910 i Landskrona och anställd vid flottiljen sedan 1930. Han genomgick flygareutbildning 1936—37 och hade endast varit på Gotland omkring 10 dagar för att biträda med målflygningarna för artilleriet.
Mekanikern, korpral Kahlin, född 1918, var liksom föraren stamanställd vid Östgöta flygflottilj. Han undkom med ett kallbad och kunde omedelbart som han kom i land bege sig till telefon för att alarmera polis och militära myndigheter.
Militärbefälhavaren general Törngren med t. f. stabschefen kapten Fredriksson liksom överste Hamilton från A 7 begåvo sig ut till Ygne, så snart som olyckan blev känd och där övertog överste Hamilton utredningen: Flygvapnets haverikommission avreser på måndagskvällen till olycksplatsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *