Flygfältsfrågan.

Delade meningar i beredningsutskottet.
Stadsfullmäktiges beredningsutskott behandlade i går frågan om flygfältet, där drätselkammarens förslag innebär, att staden skall bevilja högst 349,000 kr., d. v. s. dels inlösa mark, som enligt preliminära köpekontrakt skulle kosta 249,000 kr. och dels åtaga sig andra kostnader till ett belopp av högst 100,000 kr.
Utskottets ordförande, redaktör (dust. Svedman, gjorde till utskottets protokoll ett uttalande, vari han förklarade, att han på den korta tid, som stått till hans förfogande icke haft tillfälle att tränga in i frågan, varför han yrkade bordläggning. Särskilt vore det av intresse att taga del av, hur riksdagen ställer sig till frågan om ett flygfält i Roma, i vilken fråga hr Svedman jämte åtskilliga andra riksdagsmän ju står som motionär.
I bordläggningsyrkandet instämde hrr Kolmodin och Björkander.
Hrr Söderdahl, Sandgren och C. O. Nilsson yrkade bifall till drätselkammarens beslut samt avgörande i frågan vid dagens sammanträde.
Hr Enekvist hade icke tillfälle att närvara vid utskottets beslut i ärendet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *