Flygfältet på Roma kungsgård.

Gotländsk motion om provisoriska fältets iordningsställande.
I motion i första kammaren av hrr Mannerskantz, Bodin och Heiding, och i andra kammaren av hrr Svedman, Gardell och Söderdahl, hemställes att riksdagen för anordnande av flygfält på Roma kungsgård för nästa budgetår skall anvisa 37,500 kr. Samtidigt hemställes att Roma kungsgård med vissa undantag överföres till flygvapnets förvaltning.
I motionerna erinras om att av de av flygförvaltningen för nästa budgetår äskade anslagen har uteslutits ett belopp på 37,500 kr. för ett provisoriskt iordningställande av flygfält på Roma kungsgård. Då Gotland för närvarande saknar annan landningsplats för flygplan än den, som övningsplatsen på Visborgs slätt kan erbjuda, torde frågan om anordnande av flygfält på ön vara synnerligen trängande, ej minst ur försvarssynpunkt. Det är, därför att beklaga att regeringen ej ansett sig kunna uppta det av flygförvaltningen äskade beloppet för iordningsställande av en del av det ifrågasatta området på Roma kungsgård så att start och landning av åtminstone vissa av flygvapnets förband bleve möjligt. Även för den civila flygtrafiken till Gotland samt som hjälplandningsfält för flygtrafiken mellan Stockholm och Riga är det otvivelaktigt av stor betydelse att flygfält anordnas på Gotand.
Att k. m:t beaktat dessa synpunkter framgår därav, att anslag äskats till en för luftfarten avsedd radiostation på Gotland samt till en radiofyr där för luftfartsändamål, Det synes under sådana förhållanden framför allt vara angeläget att frågan om flygfält på Gotland snarast möjligt vinner en åtminstone provisorisk lösning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *