Flygfält vid Roma kloster.

Försvarsberedskapsmotionen upptager 140,000 kr. härtill.
Medien för flygfält vid Visborgs slätt tagas i anspråk.

I försvarsberedskapspropositionen har upptagits ett belopp av 140,000 kr. för anordnande av flygfält vid Roma kloster.
Försvarsministern framhåller i sin motivering att anordnande av flygfält här berör ett spörsmål, som redan förut vid ett par tillfällen framlagts för k. m:ts prövning av flygmyndigheterna. Till en början upptogs frågan av flygvapenchefen och flygförvaltningen i januari 1937, varvid anfördes, att då flygverksamheten över och kring Gotland med sannolikhet komme att ta sin början redan : före ett krigsutbrott, vissa landningsplatser måste kunna användas vid behov utan att särskilda förberedelser dessförinnan vidtagas.
Landningsplatser vid Fårösund och Visborgs slätt, vilka enligt 1936 års försvarsbeslut skulle iordningsställas, vore därvid icke tillräckliga.
Minst en landningsplats vore därutöver erforderlig, vilken med hänsyn till anfallsrisk från sjön helst borde ges ett från kusten i möjligaste mån undandraget läge. Verkställda undersökningar ha gett vid handen att lämplig landningsplats skulle kunna anordnas vid Roma kloster. Flygmyndigheterna ansåg ur flygvapnets synpunkt synnerligen angeläget att ett flygfält där snarast anlades. Ett av flygförvaltningen utarbetat kostnadsförslag utvisade, att sammanlagda kostnaden för flygfältets iordningställande uppginge till 237,500 kr.
Som Roma kungsgård, på vars mark det tilltänkta flygfältet skulle ligga, förvaltas av domänstyrelsen, borde kungsgården — med undantag av två utmarker om tillhopa cirka 90 hektar samt av vissa andra områden innehållande byggnadsminnesmärken och fornlämningar — överlämnas till flygvapnets förvaltning. Den areal, som sålunda borde överlämnas utgjorde cirka 460 hektar, varav emellertid för flygfält erfordrades endast cirka 165 hektar. Återstående 295 hektar vore det flygförvaltningens avsikt att utarrendera. Flygmyndigheterna hemställde därför att Roma kungsgård med de angivna undantagen skulle överföras från domänverkets till flygvapnets vård och förvaltning. Domänstyrelsen instämde i hemställan, men densamma har hittills icke föranlett någon k. m:ts åtgärd.
Frågan togs sedan åter upp av flygförvaltningen i äskandena av anslag för byggnadsändamål m. m. vid flygvapnet 1938-—1939, men frågan har icke upptagits i statsverkspropositionen till årets riksdag. Chefen för försvarsstaben har framlagt ytterligare synpunkter på frågan och därvid bl. a. framhållit angelägenheten av att ett landningsfält på Gotland snabbt iordningställes.
Efter den utredning som numera verkställts rörande behovet-av att ett reservlandningsfält i de inre delarna av Gotland snarast möjligt anordnas anser sig försvarsministern böra tillstyrka att ett dylikt flygfält anlägges vid Roma kloster i huvudsaklig överensstämmelse med det föreliggande förslaget. Kostnaderna för fältets ordnande, vilka beräknats uppgå till cirka 240,000 kr. torde i enlighet med vad försvarsstabschefen föreslagit få till ett belopp av 120,000 kr. finansieras genom att för ändamålet användas de 100,000 kr. jämte 20 procents förhöjning därå som för nästa budgetår avsetts för flygfältsarbetena på Visborgs slätt, men som vid den planerade tillkomsten av ett civilt flygfält vid Visby måste anses mindre behövliga.
Återstoden eller 120,000 kr. böra enligt försvarsministerns mening beräknas på den föreliggande anslagsplanen. Förutsättningen för förslagets genomförande torde emellertid vara att Roma klosters kungsgård på det sätt flygmyndigheterna tidigare föreslagit med undantag för utmarksskiftena, överlämnas från domänverkets till flygvapnets förvaltning. Därvid förutsätter försvarsministern, att den del av egendomen, som är att betrakta som kulturhistoriskt minnesmärke sedermera får avskiljas för att förvaltas av vitterhetsakademien. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *