FLYGFÄLT VID BINGERSKVARN KOSTAR EN MILJON.

Visby stad betalar 250.000 — staten 750.000 kr.
Sedan kommer byggnader m. m.
Frågan inför stadsfullmäktige på tisdag.

Som förut meddelats har kommunikationsministern förklarat sig föredraga att ett flygfält för trafikflygning på Gotland förlades till området norr om Visby i stället för till Roma, där militärerna önska ett flygfält för försvarsändamål. Det meddelas nu att drätselkammarens i Visby ordförande, major Fredr. Nyström, och dess vice ordförande, ombudsman Karl Sandgren, för någon vecka sedan uppvaktat statsrådet Fors-lund, varefter Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen upprättat en P. M. till uppgörelse mellan staden och staten.
Drätselkammaren har också träffat preliminära köpekontrakt med markägarna och frågan förelägges stadsfullmäktige vid deras sammanträde på tisdag.
Här nedan följer drätselkammarens framställning i ärendet:

Svenska Luftfartsförbundet hade i Skrivelse till stadsfullmäktige år 1933 gjort framställning, att stadsfullmäktige ville reservera mark för flygplats samt låta planera och täckdika densamma. År 1934 hade länsstyrelsen anhållit, att utredning måtte verkställas rörande anläggande av ett flygfält i eller i närheten av Visby stad, och 1935 hade stadsfullmäktige anmodats yttra sig över chefens för flygvapnet, Flygstyrelsen samt Svenska Luftfartsförbundets styrelse hos k. m:t gjord underdåniga framställningar, dels min övealatelse utan ersättning med nyttjanderätt till staden av viss del av kronoparken Skogsholm belägen söder om Broväg, under villkor, dels att staden åtoge sig att anlägga och underhålla ett flygfält ????????????, att inlösa och med flygplatsen förena viss annan för densamma erforderlig i privat ägo befintlig jordareal samt att ansvara för att flygningen hindrande växtlighet eller bebyggelse ej förekom inom visst avstand från fältets gränslinjer, dels att statens arbetslöshets.kommission måtte i största möjliga utsträckning bidraga till landningsfältets ordnande. Framställningarna hade remitterats till drätselkammaren, som den 4 mars 1935 avgav yttrande och förslag i ärendet. 1 december samma år erhöll stadsfullmäktige underrättelse om, att k. m:t uppdragit åt Statens Arbetslöshetskommission att verkställa kompletterande undersökningar och kostnadsberäkning rörande anläggning av ett landningsfält för flygplan å det av Svenska Luftfartsförbundet föreslagna området.
Arbetet skulle komma till utförande som statligt reservarbete. Sedan de statliga myndigheterna efter att på platsen hava undersökt möjligheten att anlägga ett flygfält å det föreslagna området och därvid funnit detsamma icke lämpligt, utan i stället ansett, att flygfältet borde förläggas å det öppna fältet å motsatta sidan av Broväg, hade stadsfulimäktige på framstalining av de statliga myndigheterna uppdragit åt drätselkam.m.aren att verkställa, vissa undersökningar och uppmätningar av fältet och för ändamålet lämnat ett förslagsanslag. Bland åtgärd-er som under nästförlidet och innevarande år vidtagits i denna fråga, må nära. lias, att på föranstaltande av chefen för Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, förhandlingar förts mellan representanter för staden och de statliga myndigheterna.

Uppvaktning för statsrådet Forslund.
En av drätselkammaren fär vidare utredning av flygfältsfrågan tillsatt kommitté, bestående av ordföranden, vice ordföranden och hr Melin hade i avgivet protokollsutdrag meddelat, att två av krommitténs ledamöter, ordföranden och v, ordföranden, på kallelse uppvaktat kommunikationsministern samt chefen för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och förhandlat om villkoren för stadens medverkan till anläggande av ett landningsfält för flygplan å området norr om Broväg, för vilket fält kostnadsberäkningar blivit av statens arbetslöshetskommission upprättade.
Resultatet av förhandlingarna framgår av följande av chefen för Väg- och vattembyggnadsstyrelsen upprättade.

”V. P. M. angående ifrågasatt
flygfält vid Bingersby invid
Visby”.

1.) Ifrågavarande flygfältsförslag är uppgjort för en utbyggnad till 1,000 meters radie. Erforderligt markområde omfattande järnväl vissa till själva fältgränsen anslutande områden äges för närvarande dels av domänstyrelsen dels av enskilda markägare.
Till flygfältet bör räknas all den å kartan med skuggad begränsningslinje angivna marken, varigenom flygfältets fortsatta utbyggnad samt hinderfrihet bör kunna tillgodoses.
Domänstyrelsen tillhörig mark torde böra överföras till luftfartsfonden för att disponeras för flygplatsen.
Den enskilda marken, vilken uppskattningsvis lär betinga ett värde av 1/4 milj. kronor, bör snarast inköpas av Visby stad och ställas till förfogande för flygplatsändamål.

2.) Flygfältets första utbyggnad med 1,000 meters radie beräknas till en kostnad av 750,000 kronor. Med hänsyn till de dyra kostnaderna för inköp av mark, som kommunen bör åtaga sig och med hänsyn till nödvändigheten av att driva arbetet i snabbast möjliga tempo, synes staten böra vidkännas hela byggnadskostnaden.

3.) Frågan om flygplatsens förseende med byggnader torde sedermera göras till föremål för förhandlingar med Visby stad, varvid förutsättes, att Visby stad skall lämna, visst bidrag för bl. a. de lokaler, som erfordras för tullpolis- och passmyndigheter och som väntrum för allmänheten. I övrigt synes staden böra åtaga sig att i princip tillgodose för flygplatsens framtida begagnande erforderliga byggnadsbestämmelser samt anordna tillfartsvägar till fältet, framdraga elektrisk kraft, samt vid behov vatten- och avlopp till fältet samt mecigiva att stadens byggnadschef samtidigt tjänstgör som flygplatschef.

4.) Staden bör medgiva, att dkixest staten skulle tillhandahålla radioanläggning eller belysningsanläggningar för flygplatsen, härtill hörande anordningar samt ledningar böra få framdragas på staden tillhörig mark utan särskild ersättning.

5.) Flygplatsen bör, med hänsyn till densammas betydelse för statens intressen, förvaltas och underhållas av staten genom väg- och vattenbyggn&dsstyrelseal. Skulle flygplatssen icke längre visa sig erforderlig, bör givetvis Visby stad hava fri dispositionsrätt över av staden inköpta områden.
Stockholm den 29 mars 1938.
Nils Bolinder
Carl Ljungberg.

Marken taxerad till 100,000 kr. köpesumman 249,000 kr.
Kommittén hade därjämte upptagit förhandlingar med markägarna om förvärv av erforderlig mark och upprättat med för markägarna bindanda köpeavtal. Sammanlagda köpesummorna enligt köpeavtalet utgjorue 249,000 kronor och hade markområdena ett sammanlagt taxeringsvärde av c:a 100,000 kronor enligt 1938 års fastighetstaxering. Det hade synts kommitten, som om kostnaderna kunde ej oväsentligt nedbringas genom expropriationsför. farande. För gäldande av köpeskillingarna hade kommittén föreslagit upptagande av ett lån. Ifråga om punkt 3 i V. P. M. hade kommittén föreslagit, att det av, byggnadsnärnden påbörjade arbetet med upp rättande av stomplan för utom. plansområdena, jämte tillhörande bestämmelser måtte påskyndas samt att enär kostnaderna för övriga i nämnda punkt gjorda åtaganden ej hunnit eller ej kunnat på förhand beräknas, förbehåll borde göras, att dessa ej finge för stadens del överskrida 100,000 kronor. Medgivande skulle även lämnas, att stadens byggnadschef finge tillstånd att emot arvode tjänstgöra som flygplatschef.

Daglig flygtrafik året runt?
Und hänvisning till vad ovan anförts hade kommittén föreslagit drätselkammaren att hos stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande att med statsverket träffa överenskommelse på basis av ovannämda V. P. M. samt därvid gjort följande uttalande:
»Då Gotlands insulära läge endast ca 20 mil från huvudstaden för närvarande, vid färd med båt och tåg fordrar en restid av 10 å 11 timmar, medan flygtiden blir c:a 1 timme, förutsätter staden, att statsmakternas medverkan kan påräknas till regelbunden flygtrafik året runt.
På grund av detta förväntar staden, att fältet så utrustas, att trafiken kan upprätthållas även under för flygningen försvårande omständigheter samt att med hänsyn till det för staden väsentliga belopp markanskaffningen betingar, staden kan påräkna, arbete för sina arbetslösa.»
Drätselkammaren föreslår överenskommelse med staten.
Med. överlämnande av kommitténs protokoll och övriga till krendet hörande handlingar får drätselkammaren med instämmande uti det av kornmitten gjorda uttalandet hen dels om bemyndigande att med statsverket träffa överenskommelse på, basis av ovannämnda V. P. M. och i huvudsaklig överensstämmelse med krommittens förslag samt för förvärv av den i enskild ägo befintliga jordarealen, som inginge i det planerade flygfältet med tillhörande inflygningsområde vidtaga expropriationiförfarande i den mån så visar sig nödvändigt, dels föreslå, att de med stadens åtagande förenade kostnaderna, som maximalt beräknats till 349,000 kronor till en början bestridas av ett tillfälligt på två års amortering ställt lån som, när kostnutiderna närmare kunna preciseras eventuellt bör ersättas av ett lån med längre amorteringstid.
I drätselkammarens beslut att göra ovannämnda hemställan och förslag hava deltagit drätselkammarens samtliga herrar ledamöter med undantag av herr Malin.
Ägare till de olika områdena äro godsäg. Gunnar Nilsson, Halner i Bro, Arthur von Corswant, Hästnäs, domänstyrelsen, samt lantbr. Emrik Hällgren, Samuel Björkqvist, Valter Holmstedt, Josef Grönström och Lorens Gardelius.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *