F. landshövding Gustaf W. Roos

Igår avled i sitt hem i Stockholm f. landshövdingen i Gotlands län G. W. Roos i en ålder av något över 78 år. Han har en längre tid, varit sjuklig.
Han var född i Stockholm — fadern var som bekant generalpostdirektören A. W. Roos — blev stuclent i Uppsala 1877 och avlade fem år senare hovrättsexamen. Vice häradshövding 1885 utnämdes han följande år till länsnotarie i Blekinge län och befordrades 1898 till landssekreterare där. 1903 inträdde Roos i det politiska livet som Landskro. na stads representant i andra kammaren, som han tillhörde till 1908. 1906 inträdde han som konsultativt statsråd i. den Lindmanska ministären, men lämnade 1909 denna post för att återinträda i sin landssekreteraretjänst. På hösten 1912 utnäindes han så. till landshövding i Gotlands län efter den avlidne landshövding K. Rydin och kvarstod som länschef på Gotland till 1927, då han tog avsked och bosatte sig i Stockholm.
Under åren 1886-98 fungerade Roos som sekreterare och kamrer hos Blekinge läns landsting och var åren 1895-98 verkställande direktör i Karlskrona—Växiö järnväg. Hans krafter togos även i anspråk för er rad kommittéuppdrag, såsom i läkardistriktskommittén 1904, yrkesfarekommitten 1905, bo1agsjordsförvärvskommittén 1911 och 1913 i lärlingsväsenskommittén.
Här på Gotland tog han en livlig och intresserad del i länets angelägenheter och på honom föll ju också lotten att som länschef dragas med krigsårens många extra bekymmer. Som ordförande i hushållningssällskapet och Gotlands järnväg m. fl. institutioner verkade han på olika sätt till näringslivets och den gotländska befolkningens fromma.
Från fädernet hade landshövding Roos fått i arv den gamla tidens uppfattning av ämbetsmannakallets ansvar och förpliktelser, han fick också anseende som en skicklig och samvetsgrann ämbetsman. Här på Gotland liksom på fastlandet vann han också många sympatier för sitt rättframma, älskvärda och försynta uppträdande. Hans goda minne kommer att på Gotland bevaras i tacksamma hjärtan.
Närmast sörjes den bortgångne av maka, född Hedberg, samt barn, dottern Elisabeth, gift med militärattachen överstelöjtnanten vid Norrlands artilleriregemente Erik de Laval, sönerna Wilhelm, bosatt i Australien, och Birger, advokat i Umeå, samt dottern Gunnel, gift med förre stabschefen på Gotland, översten i generalstabskårens reserv C. G. Warberg.
Med anledning av dödsfallet flaggas idag å halv stång å residenset.
Jordfästningen äger rum på tisdag i krematoriet å Norra kyrkogården i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *