Explosion i tvättcentrifug på Södervärn.

Visby kemiska tvätt åter hemsökt – Ägaren skadad.
Några minuter före kl halv 7 igår kväll alarmerades såväl brandkåren som en artillerikontingent, vilka skyndsamt utryckte till Brunnsgatan, Södervärn, där eld utbrutit i Visby kemiska tvättanstalt. Elden hade emellertid dess bättre inte hunnit få någon större omfattning, varför släckningsarbetet var undanstökat på en relativt kort stund. En mängd kläder, såväl tvättade som otvättade hade dock blivit helt eller delvis förstörda av elden, som eljest inte åstadkommit några nämnvärda skador vare sig på själva byggnaden, ett mindre uthus av trä, eller på inredningen, vilken endast i ringa grad spolierades. Ägaren till inrättningen, hr Tord Jansson, erhöll däremot brännskador dels i ansiktet, dels på båda underarmarna. Han fördes till lasarettet, vilket han emellertid efter erhållet förband åter fick lämna. Att branden icke fick större omfattning torde i viss mån vara att tillskriva den omständigheten, att lokalen invändigt var beklädd med eternit, varom förordnats efter branden på samma plats för ett par år sedan. Anledningen till eldens uppkomst var en kraftig explosion i anstaltens centrifug, i vilken de för rengöring inlämnade kläderna behandlas. Hr Jansson skulle just avsluta dagens arbete och var, då explosionen inträffade, i färd med att medelst centrifugen rengöra en smoking. När han var färdig och skulle stanna apparaten, som förutom nämnda klädesplagg innehöll en eldfängd rengöringsvätska bestående av en blandning av eter, bensin och rödsprit, inträffade explosionen. Hr Jansson, som stod lutad över apparaten, hann givetvis inte sätta sig i säkerhet innan lågorna fingo fatt i hans pullover, som fattade eld. Då han väl lyckats släcka denna, hade han som sagt ådragit sig brännskador i ansiktet och på armarna.
Att explosionen var av det kraftigaste slaget förstår man bl a därav, att husets ena gavel, den norra, trycktes ut.
Orsaken till olyckan måste givetvis vara gnistbildning i centrifugen. Huruvida gnistan uppstått genom friktion i godset eller genom gnidning mot sidenet i smokingens slag eller på annat sätt vet man emellertid inte, då polisutredningen ännu icke är avslutad. Överkonstapel K. Olsson, som har hand om utredningen, kommer i kväll att företaga en del experiment på ort och ställe för att söka utröna på vad sätt gnistbildningen uppstått m m. Vidare kan tilläggas att av den eldfarliga blandningen torde apparaten vid explosionstillfället icke ha innehållit mera än det som redan absorberats av plagget i centrifugen.
Tvättinrättningens innehavare har försäkrat i Skandia, men huruvida försäkringen täcker de uppkomma skadorna på kläder m m är det ännu för tidigt att yttra sig om.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *