Ett föredrag om tuberkulosen

höll i går inför avd. 144 Gnistan av S. G. U. av dispensärsköterskan fröken Astrid Herbst.
Talarinnan redogjorde på ett intresseväckande sätt för vad bakterier och baciller är för något, kom sedan in på frågan hur tuberkulossmitta uppstår och redogjorde utförligt och på ett klart och redigt sätt för vad en tuberkulossjuk och hans omgivning böra jakttaga för att hindra smittans vidare spridning, varvid hon framför allt betonade nödvändigheten av sol och frisk luft, ordentliga bostäder, renlighet, ett sunt levnadssätt, närande föda — och naturligtvis en ovillkorlig respekt för av sanatorier, läkare och dispensärer meddelade föreskrifter. Hon varnade också för den ”tuberkulosskräck”, som tyvärr ännu råder på många håll och utsätter de sjuka, ja, ofta även dem som återställda utskrivits från sjukhus, för onödiga lidanden och svårigheter i livet. Tuberkulosen har redan trängts tillbaka avsevärt i vårt land, och med ett alltmer energiskt upplysningsarbete och ett allmännare efterföljande av de råd rörande bostads- och personlig hygien m. m. som lämnats borde vi en dag kunna nå dithän, att den inte längre är den stora folksjukdomen i Sverige, årligen skördande tusentals unga liv.
Det synnerligen instruktiva och uppfordrande föredraget åhördes med största intresse och mottogs med livliga applåder av åhörarna, som fyllde ordenssalen vid Södra Murgatan till sista plats.
Vid mötet förekom vidare musik av musikecirkeln, klämmig allsång och en hel del föreningsangelägenheter. B. a. nominerades fröken Margit Johansson och hr Sven-Erik Westberg som kandidater till ombud vid S. G. U.-kongressen i Kiruna i juli, och vidare bestämdes, att den s. k. S. G. U.-paraden under parollen ”Vi bygga för kommande tider” skall ges på Arbetareföreningen onsdagen den 23 mars, då stadens idrottsföreningar och politiska ungdomsklubbar skola inbjudas. Slutligen kan nämnas, att några nya medlemmar intogos i den f. n. mycket livaktiga föreningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *