Entreprenad å flygfältsarbeten.

Härmed utbjudes på entreprenad planeringsarbeten m. m. för flygfält vid Visby.
Tidpunkten för arbetenas påbörjande är beroende av Kungl. Maj:ts beslut angående medel m. m., men skola de igångsättas omedelbart efter anbuds antagande.
Anbudshandlingar erhållas fr. o. m. den 1 september 1938 hos Kungl. vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, järnvägsoch luftfartsbyrån, Stockholm 8, mot en deposition av 50 kronor, som återbetalas enligt bestämmelserna i till anbudshandlingarna hörande P. M.
Skriftliga, förseglade anbud, å omslaget märkta ”Anbud å flygfältsarbeten”, skola hava inkommit till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm 8, senast den 1 oktober 1938 klockan 12,00.
I övrigt hänvisas till annons införd i ”Tidning för Leveranser till Staten m. m.” den 2 september 1938.
För närmare upplysningar angående entreprenaden hänvisas till Kungl. vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, järnvägsoch luftfartsbyrån, Stockholm 8, telefon namnanrop ”Väg- och Vatten”.
Stockholm den 27 augusti 1938.
KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1938
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *