En pensionstfråga.

Med hänsyn till konsekvenserna finner sig statens pensionsanstalt ej kunna tillstyrka k. m:ts bifall till ansökningen från fru Hilda Bäärnhielm i Hemse of pension efter hennes frånskilde avlidne man, e. o. folkskolläraren H. Bäärnhielm. Ämbetsverket konstaterar, att enligt reglementet för statens pensionsanstalt, vilket varit tillämpligt å mannen, familjepensionsrätt för frånskild maka ej är medgiven. Om regeringens proposition till årets riksdag om ändrade pensionsbestämmelser för lärare vid folk- och småskolor m. fl. vinner riksdagen bifall, torde visserligen frånskild make till bl. a. folkskollärare under vissa förutsättningar komma att bli berättigad till familjepension efter lärarens död, men bestämmelserna härom kunna ej antagas komma att få retroaktiv verkan ifråga om äktenskap, som upplösts före bestämmelsernas i kraftträdande. Och ett bifall skulle här kunna medföra vittomfattande och svåröverskådliga konsekvenser.
I detta sammanhang erinrar anstalten, att årets riksdag avslagit en motionsvis gjord framställning om pension åt en avliden folkskollärares frånskilda hustru. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *