Eldsvåda i Martebo.

Statarbyggnad härjad.
Vid halv 11-tiden i förmiddags uppstod eld i en äldre mindre statarbyggnad vid Binge i Martebo, tillhörig lantbrukaren Nylander. Genom ringning i kyrkklockan tillkallades folk och inom kort kunde man sätta igång med släckningsarbetet, varvid flera sprutor voro i gång. När elden någon timme senare var begränsad hade den bränt av taket varjämte även träinredningen hade gått till spillo. Några inventarier att tala om funnos inte i byggnaden, som var uppförd av sten i en våning och nu stod obebodd. Byggnhaden inrymde även ett brygghus i vilket man under de närmaste dagarna varit sysselsatt med rökning av korvvaror o. dyl. Även i dag hade man gjort upp eld i brygghuset och därvid använt bl. a. enris. Troligen ha gnistor antänt det nypålagda spåntaket, som ganska snart blev övertänt och inte stod att rädda. I omedelbar närhet äv det eldhärjade huset, som var sammanbyggt med ett trähus, ligga andra byggnader, bl. a. den nybyggda statarbostaden. Någon egentlig risk för att även dessa skulle antändas förelåg dess bättre inte tack vare brandmanskapets raska ingripande och den omständigheten att det vid tillfället rådde vindstilla. Den eldhärjade byggnaden, som endast innehöll en lägenhet om ett rum och kök och det nämnda brygghuset, var försäkrad, troligen till betryggande belopp.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *