Domkyrkan behöver repareras.

Domkapitlet äskar anslag på 82.000 kronor.
I skrivelse till k. m:t anhåller domkapitlet att hos 1939 års riksdag hemställes om ett anslag å 82,000 kr. till reparation å Visby domkyrka samt att domkapitlet måtte erhålla anstånd till den 21 sept. 1938 med inkommande med fullständigt förslag i ärendet.
Domkapitlet erinrar i sin skrivelse om, att de reparationsarbeten, till vilka kyrkofullmäktige anslogo medel den 29 december 1936, nu ha slutförts. Sålunda har reparation skett å södra sidoskeppets tak samt å taket till det s. k. Swertingska kapellet. Arbetena ha dragit en kostnad av 7,015 kr.
På framställning av domkapitlet har emellertid arkitekten E. Fant verkställt en undersökning och utredning samt upprättat program angående de såväl yttre som inter reparationer å domkyrkan, som kunna anses böra komma till utförande under de närmaste åren. Beträffande utvändiga arbeten föreslår arkitekten, att övriga tak omläggas och att åtminstone takytorna å tornhuvarna täckas med kopparplåt. I fråga om inre arbeten föreslås bl. a. erforderlig behandling av putsytor å väggar och valv samt fönsterspröjsarnas ersättande med nya. Domkapitlet anser, att de arbeten, som avse kyrkans yttre, böra gäldas av statsmedel, medan de, som hänföras till det inre böra ankomma på pastoratet. För utvändigt arbete har Fant räknat med 55,000 kr. och för invändig puts med 9,500. Då putsningen torde i väsentlig grad motiveras genom de skador, som uppkommit på grund av de dåliga taken, räknar domkapitlet med, att hela detta belopp bör utgå av statsmedel. För fönstren har Fant beräknat 7,500 kr. Även detta belopp bör utgå av statsmedel. För administration och kontroll har Fant räknat med 6,500 kr., och domkapitlet föreslår, att av detta belopp 3,500 kr. må ankomma på statsverket. På statsverket skulle alltså komma 75,000- kr., men därtill bör enligt domkapitlets förmenande statsverket även gälda de kostnader, som bestritts av pastoratet enligt kyrkofullmäktiges beslut den 29 dec. 1936. Beloppet bör utjämnas till 7,000 kr.
Orsaken till domkapitlets begäran om uppskov med inlämnande av fullständigt förslag är, att man vill höra kyrkofullmäktiges mening om Fants program, och detta har icke hunnit ske innan den 1 september, till vilken tidpunkt annars framställningar om riksdagspetita skola vara inkomna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1938
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *