Domkapitlet avslår inrättande av lärarinnetjänst.

Domkapitlet har avgivit yttrande över en ansökan från Eke skoldistrikt om tillstånd att inrätta en ordinarie småskollärarinnebefattning vid Eke folkskola. Enligt föreliggande handlingar är distriktets skola anordnad efter B 3-formen och omfattar sex obligatoriska årsklasser, av vilka de två första tillhöra småskolestadiet och de övriga folkskolestadiet. Nybörjare intagas blott vartannat åt. Om antalet lärjungar i läraravdelning överstiger 25 på folkskolestadiet och 15 på småskolestadiet och ökningen ej är att anse som tillfällig bör en ny läraravdelning anordnas och skolan skulle härigenom övergå till B 2-formen.
Domkapitlet anser att det nuvarande lärjungeantalet måste anses ligga på gränsen för att en uppdelning på två avdelningar kan vara ur ekonomisk synpunkt försvarlig, och siffrorna i det statistiska materialet utvisa ingen nämnvärd ökning i lärjungeantalet, som kan motivera två läraravdelningar. En uppdelning på två läraravdelningar bör därför ske genom anställande av en e. o. småskollärarinna, för vilket tillstånd lämnas av folkskolinspektören. Domkapitlet hemställer hos skolöverstyrelsen om avslag på ansökningen om inrättande av en ordinarie befattning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *