Biskop Rundgrens dödsbo skiftat.

Behållningen 62,000 kr. — Domkapitlet får 23,450 kr.
Advokaten Gunnar Kjällman härstädes, som varit utredningsman i framlidne biskop Viktor Rundgrens dödsbo, har nu framlagt sin redovisning och överlämnat dödsboets medel till testamentstagarne.
Av advokat Källmans utredning framgår, att behållningen i biskop Rundgrens dödsbo uppgick till kr. 61,961: 78. Av detta belopp har förts 3,500 kr. avsatts för att täcka skatter och en del andra omkostnader.
Av testamentstagarne har Visby domkapitel erhållit netto kronor 23,450: 90, sedan i arvsskatt på domkapitlets andel avgått 5,780 kr., Göteborgs Gamlestads församling har erhållit 12,450: 44, sedan i arvsskatt avgått 2,165 kr., och en privat arvtagare, en släkting, har erhållit samma belopp.
Vi ha förut redogjort för de olika testamentsbestämmelserna, men det kan vara anledning att åter erinra om, att det belopp, som förvaltas av Visby domkapitel, skall disponeras på följande sätt:
Av avkastningen skall årligen 1/10 läggas till kapitalet. Den återstående avkastningen skall årligen på biskopens födelsedag den 8 oktober utdelas enligt förslag av stiftets biskop till en eller flera prästmän inom stiftet, som för församlingsvårdens höjande inom vederbörande pastorat vidtagit beaktansvärda åtgärder och därför haft kostnader utöver de vanliga samt inkommit till domkapitlet med ansökan om anslag från fonden till täckande av dessa kostnader.
Från donationen till Göteborgs Gamlestads församling skall först utgå ersättning för vård av biskopsparets gravplats, varefter återstående avkastning skall användas för beklädande av fattiga konfirmander inom församlingen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *