Bevakningsstyrkan i Tingstäde.

Med anledning av den hos ombudsmannen av ett par volontärer gjorda anmälan rörande vissa förhållanden vid bevakningsstyrkan i Tingstäda har nu armsförvaltningens intendentsdepartement hos militärbefälhavaren på Gotland begärt upplysningar om en del förhållanden, Sålunda begäres svar på frågan om tillagning av mat för bevakningsbefähavarens och köksföreståndarens familjeanedlemmar ägt rum i bevakningsstyrkans matinrättning och av vid denna anställd personal. Vidare erinras om att militärbefälhavaren i november 1936 bl. a. föreslog att k. m:t skulle medge att bevakningsstyrkan tillhörande officerare och underofficers” samt gifta furirer finge mot stadgad ersättning från bevakningsstyrkans matinrättning utfå högst en portion för varje medlem av sin familj. Nu frågar departementet om militärbefälhavaren anser att ett eventuellt medgivande även bör omfatta även annan personal, t. ex. kokerskan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *