Arméns avskedspremier.

Chefen för Gotlands infanteriregemente anser sig ej kunna biträda ett av de marina myndigheterna framställt förslag om att avskedspremierna till uttjänt militärmanskap även skola tillerkännas sådant avgående underbefäl, som erhåller civilanställning i statens tjänst. Den som får dylik anställning måste principiellt sett anses bli försörjd på ett mer betryggande sätt än den som får plats i civil verksamhet, där anställningen ofta är av löslig beskaffenhet och pensionsförmånerna kanske icke alls ordnade. Att det inträffar något enstaka fall, där den avskedade efter att först ha fått avskedspremie senare vinner anställning i statens tjänst och sålunda blir bättre gynnad än den som genast vid avskedet och utan att erhålla premie inträder i civil statstjänst, anser regementschefen icke motivera att alla avgående skola vara berättigade till avskedspremier.
Den nuv. differentieringen av avskedspremierna anser regementschefen icke böra bibehållas. Differentieringen av premiernas storlek har tillkommit för att underlätta rekryteringen vid förband, där åtminstone tidigare vissa svårigheter funnits att fylla. vakanserna. Skulle en noggrann statistik klarlägga, att samma rekryteringsmöjligheter numera praktiskt taget äro rådande överallt, finnes intet skäl att bibehålla differentieringen. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *