Årets utdebiteringar på Gotland.

Träkumla hade rekordet.
Stockholm, 1 nov. (Press.) Det tvivelaktiga. nöjet att inneha skatterekordet för året tillkommer å Gotland, enligt vad den nu framlagda årsboken för Sveriges kommuner 1938 utvisar, Träkumla. Kommunen — som för övrigt är van rekordhållare vid det här laget — har £. n. ett samlat kommunalt utdebiteringsbehov av ej mindre än kr. 36:28 pt skattekrona.
På andra och tredje plats komma Hall och Viklau med uttaxeringar av 34:82 resp. 32:10 kr. Det framgår vidare, att skattetrycket i gotlandskommunerna blir alltmera utbrett. Bl. a. kan nämnas, att ett utdebiteringsbehov av minst 20 kr. återfinnes i ej mindre än 21 kommuner, och det är alldeles tydligt, att Gotland kommer att vinna betydligt i skattelättnad, om de väntade förslagen från kommunalskatteberedningen angående allmän skatteutjämning komma att genomföras. Dessa siffror hänföra sig sålunda till stämmobesluten förra året.
Redan nu måste staten 1 stor utsträckning hjälpa gotlandskommunerna till skatteutjämning. I själva verket är det endast 21 kommuner å Gotland, som numera reda sig utan skattelindringsbidrag, nämligen Bunge, Fleringe, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Vänge, Atlingbo, Hogrän, Tofta, Klinte, Fardhem, Linde; Lojsta, Stånga, Hemse, Alva och Havdhem. Till länets övriga 70 landskommuner beviljades ’skatteutjämningsbidrag föregående år, tack vare vilka skatten kunnat reduceras i Träkumla med kr. 15:52 pr skattekrona, i Hall med 14:15, Viklau 8:79, Eksta 8:81, Sproge 8:66, Anga 7:61, Eskelhem 5:83, Västergarn 5:31, Eke 5:69, Norrlanda 5:77, Vallstena 5:09, Hablingbo 5:16, Fröjel 5:05, Hangvar 4:78, Boge 4:72, Lummelunda samt Hörsne med Bara vardera 4:62 o. s. v.
Endast en kommun i länet kommer under ett samlat kommunalt skattetryck av 10 kr., nämligen Björke med ett utdebiteringsbehov av kr. 9:85 pr 100 kr:s inkomst (därav kr. 3:35 i allmän kommunalskatt).
I övrigt upplyser årsboken, att Fårö är Gotlands till landarealen största kommun (13,778 hektar), närmast följd av Lärbro (10,411), medan Akebäck är minst med endast 1,076 hektar.
Helt skuldfri äro inte många gotlandskommuner, i själva verket endast tre — Hejnum, Ala och Gammelgarn —, men det finns dock åtskilliga kommuner där skulderna äro mycket obetydliga. Å andra sidan äro tillgångarna i sådana fall icke heller stora, utan inskränka sig till några få tusen kronor. Detta är ju ock helt naturligt, då skattekronornas antal på många håll är synnerligen lågt, exempelvis i Sundre, där antalet endast är 241 samt i Hall, Anga, Träkumla, Guldrupe, Sproge, Gerum och Hamra, där skattekronornas antal ej utgör mer än 300—400. I detta sammanhang förtjänar erinras om, att den senaste folkräkningsberättelsen utvisat, att gotlänningarna får reda sig på lägre årsinkomster än övriga invånare i landet, kronoskogarna undantagna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *