Alla Gotlands skolor tävla i pärkspel.

Ön indelad i tjugo kretsar. — Första kretstävlingen går i dag om Gotlands Allehandas vandringspris.
I dag är det på sätt och vis en märkesdag för den gotländska idrotten i våra gotländska skolor. Som redan tidigt i våras meddelades har Gotlands folkskollärareförbund beslutat att lägga upp en organisation, i vilken samtliga folkskolor inom länet skola kretsvis tävla med sina grannskolor i den ädla gotländska idrotten pärkspel. Ön har indelats i tjugo kretsar, var och en med sin ledare, och så snart det erforderliga intresset vunnits vid skolorna inom vederbörande krets, kan spelet börja.
Spelet har börjat i dag. Den första kretsen, som trätt i aktion, är den, som omfattar socknarna Lau, När, Burs och Stånga och som till kretsledare har folkskollärare Erik Cederlund i När. Dess skolor ha i dag mötts till ädel kamp i Gumbalde äng i Stånga.
Det meddelades också redan i våras, att vad som givit fart åt gamla planer på åtgärder för populariseringen av pärkspelet i de gotländska skolorna, var en från enskilt håll gjord utfästelse att ställa medel till förfogande för ett vandringspris inom var och en av de tjugo kretsarna. Det kan i dag vara lämpligt att meddela, att bakom denna utfästelse står Gotlands Allehanda, om vars första kretsvandringspris den första tävlingen alltså i dag står.
Gotlands Allehanda har ansett sig hava gamla traditioner att upprätthålla sedan den tid, då snart sagt alla Gotlands skolor samlades till en idrottens festdag vid Gotlands Allehandas stafettlöpningar. Dessa tävlingar blevo efter hand, som de svällde ut, en synnerligen svårhanterlig organisation, vartill kom att tävlingarnas energiske initiativtagare och ledare, kapten Rudolf Tiberg, avflyttade från Gotland. De måste alltså nedläggas. Det har varit ett önskemål för Gotlands Allehanda att få återknyta sina förbindelser med den gotländska skolidrotten och tidningen sökte därför i våras genom förmedling av ordföranden i Föreningen Gotländsk idrott, folkskollärare Reinh. Dabhlgren i Stånga, förbindelse med Gotlands folkskollärareförbund. Inom den gotländska lärarekåren är intresset för den gotländska idrotten stort och den planerade organisationen har också i detalj utformats inom lärareförbundet i det skick, som den nu föreligger. Det är med stor tillfredsställelse Gotlands Allehanda sett dessa planer mogna och taga fast form. Tidningen hoppas, att den tävlingsserie, som i dag tagit sin början, skall nå alla Gotlands skolor och bli en verksam faktor för att inom den yngsta generationen av gotlänningar väcka intresse och håg för fädernas vackra tävlingslekar.
Det intresse, med vilket saken omfattats av lärare och skolungdom, är ett gott tecken på, att så också kommer att bli fallet. I synnerhet har man ansett det önskvärt att stimulera intresset för pärkspelet. Att tävlingarna inriktat sig endast på pärkspel motiverar folkskollärare Dahlgren därmed, att pärkspelet dels är ett typiskt ungdomens spel och dels är mest i behov av omsorg för återväxten. Glädjande finns det också resonnans för pärkspelets renässans, och hr Dahlgren kan berätta, att man även vid läroverket i Visby har planer på att taga upp pärkspelet i idrottsundervisningen.
Poängberäkningen vid tävlingen om vandringspriset är lagd så, att den skola, som vinner pärken får 3 poäng, den, som är bäst i inslagning, 1 poäng och den, som är bäst i väddring, 1 poäng. Den skola, som vinner vandringspokalen i fem år utan tidsföljd, får behålla den för alltid.
Ytterligare en del kretsar komma att under den närmaste tiden ordna tävlingar om sina vandringspokaler.
På torsdag tävlar man i Vall och här mötas skolorna från Västerhejde, Träkumla, Stenkumla, Vall, Atlingbo och Hogräns socknar och ledare här blir folkskollärare G. Riggert.
Inom de närmaste veckorna kommer man också att tävla inom den nordligaste kretsen, som omfattar Fårö, Bunge, Rute och Fleringe.
Tävlingsledare här blir folkskollärare Birger Larsson, Fårö, och tävlingarna gå i Bunge.
Även i Hemsekretsen, där Hemse, Alva och Rone skolor mötas, kommer man att börja inom den närmaste framtiden och flera andra väntas komma i gång under höstens lopp.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *