Äldre grundmur i Ala kyrka?

Saken bör undersökas vid restaureringen. — Värmeledningsfrågan i Alskogs kyrka.
Frågan om restaurering av Ala kyrka har nu behandlats av riksantikvarieämbetet. Ämbetet finner det som i korthet förut nämnts önskvärt, att uppvärmningsfrågan löses i anslutning till närliggande skolhus uppvärmning. I övrigt har ämbetet ur antikvarisk synpunkt intet att erinra mot det uppgjorda förslaget.
Professor Johnny Roosval anser att vild golvets behandling bör noggrant sökas efter spår av äldre grundmurar. Anledning finnes nämligen antaga att det finns dylika spår vid eller i närheten av nuvarande triumfbågen. Vid nedtagning av krucifixet bör vidare eftersökas spår av dess ursprungliga upphängning och fästandet av dess nedre ände. Professor Roosval vill bli underrättad härom för att själv få göra en sådan undersökning, vilket skulle innebära ett fullföljande av hans undersökning av Stånga-krucifixet. I samband med arbetena bör även företagas en del andra undersökningar, bl. a. i fråga om takstolen, som möjligen är från 1200-talet och kanske dessutom innesluter ännu äldre fragment. Till sist understryker professor Roosval att föreskrifter utfärdas om att portalernas mycket märkliga kapitäl aktas.
Riksantikvarieämbetet har samtidigt granskat förslaget till värmeledning i Alskogs kyrka. Härutinnan uttalar ämbetet, att den föreslagna igensättningen av bågöppningen mellan tornrum och långhus är ur arkitektonisk synpunkt ej önskvärd, varför det större värmeledningsalternativet bör komma till utförande. Beträffande bänkkvarterens främre anslutning finner ämbetet den föreslagna anordningen vara alltför litet genomarbetad för att i föreliggande skick kunna godkännas. Långhusets bänkkvarter böra avslutas i samma linje mot koret. Slutligen har flyttningen av vissa bänkar från södra bänkkvarteret till norra kormuren icke synts fullt lämplig. Bäst torde vara att korbänken i fråga gåves endast en bänkrad. Nytt detaljerat förslag till gruppering av bänkkvarteren i långhuset samt anordnande av korbänk bör infordras. Flyttning och nyagordningr av predikstolen bör följas av kulturhistorisk kontrollant, vars anvisningar böra noga iakttagas. Vid schacktningsarbetenas utförande önskar ämbetet bli satt i tilfälle att utföra vetenskapliga grävningar. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 13 Januari 1938
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *