20,000 till Roma klosterruin.

Snar konservering av nöden.
Riksantikvarien har på lördagen till ecklesiastikministern överlämnat sina anslagsäskanden för nästa budgetår, vari vården av fornminnena på Gotland – intar en framstående plats. Bl. a. konstateras att kartläggningen av Gotlands fornminnen, enligt vad rikets allmänna kartverk meddelat, kommer att slutföras under de båda nästkommande budgetåren. Den av riksantikvarien påbörjade inventeringen måste därför under denna tid slutföras, för att kartverket skall kunna tillgodogöra sig detta material. Kostnaderna för en inventering av Gotland ifråga om markering av fasta fornlämningar på den ekonomiska kartan beräknas komma att kosta 29,000 kr. Från detta belopp avgår emellertid 5,000 kr., som redan beviljats av årets riksdag. Återstående kostnaden för inventering av Gotland uppgår sålunda till 24,000 kr., vilket belopp lämpligen torde kunna fördelas på två år. Riksantikvarien meddelar vidare, att anslagsposten till vård och underhåll av Visby ruiner och andra byggnadsminnesmärken under innevarande budgetår utgår med 7,000 kr., men höjning till 10,000 kr. anses ofrånkomlig.
De underhållsarbeten på Visby ruiner som verkställts under de senaste åren ha huvudsakligen kommit till utförande som statliga beredskapsarbeten. Sedan dessa arbeten slutförts under sommaren 1936 står endast en anslagspost på 7,000 kr. till förfogande för den kontinuerliga byggnadsminnesvården. Det är utan vidare klart, heter det, att en medelstillgång av denna storleksordning är alldeles otillräcklig. Erfarenheten har givit vid handen, framförallt i Visby med dess omfattande byggnadslämningar ovan och under jord, att ständigt oförutsedda situationer inträffa, vilka medföra att betydande och ofta dyrbara undersökningar och förstärkningsarbeten erfordras.
För att med tillförsikt kunna motse det kommande budgetåret är ett anslag av 10,000 kr. högeligen av nöden. Under rubriken Bidrag till vård av ruiner, ödekyrkor, äldre byggnader och monument, vilka icke direkt stå under akademiens förvaltning, begäres ett anslag av 20,000 kr. till iståndsättning av ruinpartier ovan mark vid Roma klosters kyrkoruin.
Under rubriken Bidrag för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i äldre städer samt på landsbygden begäres ett anslag av likaledes 20,000 kr. Så som witterhetsakademien framhållit i sina riksdagspetita 1937 ha två av de i akademiens program upptagna byggnadsminnesmärkena, nämligen Roma klosters kyrkoruin och Stege-borg slottsruin i Östergötland, kommit i ett sådant raseringstillstånd att snara och omfattande åtgärder äro absolut nödvändiga. I båda fallen går förödelsen snabbt och hårt fram konstateras det. Ett effektivt motverkande av det fortskridande förfallet på dessa båda monument kräva kostnader som beräknas till cirka 40,000 kr. Anslagsposten till omedelbara iståndsättningsåtgärder på vissa byggnadsminnesmärken anses böra upptagas till åtminstone 75,000 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *