Visby statstjänstemäns centralorganisation

höll på lördagsaftonen å Schulzes konditori ett talrikt besökt årsmöte, därvid samtliga anslutna personalgrupper voro representerade.
Mötet öppnades av ordföranden hr D. Nyström, som med några välkomstord hälsade de tillstädeskomna och särskilt vände sig till representanterna för de nyanslutna organisationerna, med vilka man önskade ett gott och framgångsrikt samarbete.
Sedan därefter hr Nyström utsetts att leda förhandlingarna föredrogs årsberättelsen, varav bl. a. framgick att medlemsantalet kraftigt ökats och att ett intimt samarbete inletts med Föreningen av statstjänstemän av högre grad härstädes. En del personalgrupper stå likväl ännu utanför organisationen, men dessa skulle framdeles bearbetas för anslutning.
Vidare föredrogs en till länsstyrelsen avlåten skrivelse med. yttrande över 1935 års lönekommittes betänkande angående dyrortsgrupperingen.
Efter det nya stadgar för organisationen antagits företogs val av funktionärer för nästkommande år. Valda bleve: förste postiljon D. Nyström, ordförande, tullkontorist J. Ahiberg, sekreterare, förste postiljon E. Andersson, kassör, sjukskötaren Fred. Holmgren, v. ordf., och furiren. Bror Sundqvist, v. sekr.
Till revisorer utsågos verkmästaren G. Hägert och korpralen T. Nilsson med riksbanksvakten. E. Boberg som suppleant.
Beslöts att under nästkommande år verkställa kontroll å vissa varupriser, och fyra medlemmar föreslogos för utförande av detta arbete.
Sedan de egentliga förhandlingarna avslutats fortsatte samvaron under ledigare former vid ett välförsett kaffebord.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *