Visby simsällskap

hade igår afton årssammanträde å radhuset under ledning av fänrik Calissendorff. Styrelse. och revisions. berättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Av styrelseberättelsen framgick, att sällskapet under fjolåret drivit en livlig och framgångsrik verksamhet. I simundervisningen för skolbarnen ha undervisats 142 gossar och 118 flickor, av vilka 80 proc. kunde godkännas som simkunniga. Simläraren hr 011e Sjögren har jämsides med den elementära undervisningen undervisat i simgymnastik och crawl. 30 prov för järnmärket ha avlagts, 20 för bronsmärket och 11 för silvermärket och 100 simborgare ha klarat sina prov under sällskapets hägn. 8 magistrar och 17 kandidater ha vidare kunnat promoveras.
Medlemsantalet har stigit glädjande i höjden under året och utgjorde vid årets slut ett 60-tal. Som också revisorerna framhöllo i sin berättelse, hade sällskapet vid fjolårets slut en särdeles god ekonomisk ställning med en kontant behållning på bank av 716 kr. Inkomsterna ha uppgått till 1,857 kr. och utgifterna ha belöpt sig till 1,141 kr. I den kontanta behållningen ingår även ständiga ledamöters fond med 250 kr. och denna fond har sålunda nu kunnat återställas efter att under de svåra åren ha måst tillgripas för att hålla verksamheten igång. Med de materiella tillgångarna tillfredsställande nedskrivna, är sålunda sällskapets ställning i år, då sällskapet firar sin 15-åriga tillvaro, den bästa den någon gång varit under WSS tillvaro.
Till styrelse utsågs hrr A. Calissendorff, ordf., Aug. Bengtsson, vice ordf., Einar Andersson, sekr., Helge Loran, kassör, Erik Hellström, materialförvaltare, samt Axel Hultgren och Folke Odin. Styrelsesuppleanter blevo fröknarna Inga Larsson och Gundel Andersson. Till revisorer omvaldes hrr B. Kahlström och Gösta Storm med hrr Åke Hultgren och Ivar Lyth som suppleanter.
Sällskapet beslöt sänka årsavgiften från 3 till 2 kr. I övrigt uppdrogs åt styrelsen att ordna med verksamheten, inklusive simundervisningen, för innevarande år. Sammanträdet var ovanligt talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 April 1937
Nr 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *