Vattenledning i Klintehamn?

Förslag föreligger i kommunalnämnden.
Sedan många år tillbaka har frågan om vattenledning i Klintehamn diskuterats och mindre undersökningar av möjligheterna för anläggande av en dylik ledning ha verkställts. Nu senast vid utredningen om kloakledningarna var frågan ånyo på tal.
På senaste tiden har frågan blivit mera aktuell. Det är mejeriets ombyggnad, som torde komma att framtvinga en lösning av frågan. För mejeriet har det alltid varit ett problem att erhålla tillräckligt med vatten. Man har under årens lopp ständigt haft besvärligheter härmed. Med det nuvarande systemet har mejeriet även varit utsatt för risken att få sina brunnar förorenade. Därför lär mejeristyrelsen varit starkt betänkt på att å annan plats inom socknen, där riklig tillgång till vatten kan erhållas, förlägga det nya mejeriet. Men givetvis ställer sig en nybyggnad mera kostsam än en ombyggnad. Och ur flera synpunkter vore det önskvärt att mejeriet även i framtiden finge behålla det centrala läge, det redan nu har mitt i Klinte, hamns samhälle.
I Förslag om vattenledning har därför framkommit från mejeristyrelsen, och frågan behandlades för första gången vid kommunalnämndens sammanträde i går kväll. Frågan diskuterades och nämnden beslöt att genom sin ordförande, rektor Albin Åkesson, hos Ingeniörsfirman Viak i Stockholm – samma firma som slutförde utredningarna om kloakledningarna — efterhöra möjligheterna för anläggande av en vattenledning från Mölner i Klinte till Klintehamn, med förgreningar inom samhället, och om en dylik ledning kan läggas samtidigt med kloakledningarna. Efter svar härå är det nämndens avsikt att ingå till kommunalfullmäktige med förslag, att utredning av frågan om vattenledning verk-ställes.
Om denna fråga erhåller sin lösning kommer det säkert att bereda många av Klintehamns invånare tillfredsställelse. Samhället ligger endast några meter över havets nivå, vilket alltid medför risk att brunnsborrning erhålla salthaltigt vatten. Nu torde det inom samhället finnas endast ett fåtal brunnar med förstklassigt vatten. Men risken att få dessa brunnar förorenade finnes ju alltid.
Därest anordnandet av vattenledning kan ske i samband med nedläggandet av kloakledningarna, med vilket arbetet inom närmaste tiden torde komma att igångsättas, bör detta väsentligt förbilliga anläggningskostnaderna.
Vid sina beräkningar för kloakledningen har ingeniörsfirman Viak tagit hänsyn till den ökade spillvattens-mängd, som i en framtid kan påräknas i händelse av vattenledning inom samhället. På så vis är redan detta problem löst utan att det beslutade kloaksystemet fördyras.
Kostnaden för den påtänkta vattenledningen torde dock bliva rätt hög. Någon uppgift härå har ej kunnat lämnas då det hela endast ligger under en första utredning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *