Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset måndagen den 14 juni 1937 kl. 6:1.5 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för, protokollets justering och offentliga upplåsning.
2) Anteckning om beslut per capsulam ang. ändrad dag för sammanträdet.
3) Årsredogörelse för högre allmänna läroverket i Visby med bilaga.
4) Verksamhetsberättelse för Visby lokalavdelning av A. B. F.
5) Svenska Trafikförbundets styrelseberättelse.
6) Länsstyrelsens resolution med fastställelse av det av fullmåkfi tiga antagna förslaget till mindre jämkning av kvartersgränserna för kvarteret Gjutaren.
7) Länsstyrelsens resolution med fastställelse av det av fullmäktige antagna förslaget till ändring av § 51 i för staden gällande brandordning.
8) Länsstyrelsens resolutioner angående dels sju bifallna ansökningar om tillstånd till utskänkning av pilsnerdricka, dels en avslagen sådan ansökan.
9) Magistratens remiss av ansökan av Ingrid Samuelsson om tillstånd att i pensionat Kruttornet utskänka pilsnerdricka till spisande gäster.
10) Magistratens remiss av ansökan av Systemaktiebolaget i Visby om tillstånd att överlåta den åt bolaget upplåtna rättigheten till utskänkning av spritdrycker och vin för tillfälligt behov.
11) Ansökningar om utsträckt utskänkningstid:
a) å D. B. W:s paviljong den 9 i nästa juli vid Sällskapet D. B. W:s högtidsdag;
b) å D. 13. W:s Paviljong vid Barnens Dag den 31 juli och den 1 augusti detta år;
c) å stadshotellet och restaurant Snäckgärdsbaden resp. den 6 och den 10 nästa juli i samband med de av Kungl. Svenska Segelsällskapet anordnade internationella kappseglingarna;
d) å stadshotellet, D. B. W:s i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset måndagen den 14 juni 1937 kl. 6:1.5 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för, protokollets justering och offentliga upplåsning.
2) Anteckning om beslut per capsulam ang. ändrad dag för sammanträdet.
3) Årsredogörelse för högre allmänna läroverket i Visby med bilaga.
4) Verksamhetsberättelse för Visby lokalavdelning av A. B. F.
5) Svenska Trafikförbundets styrelseberättelse.
6) Länsstyrelsens resolution med fastställelse av det av fullmåkfi tiga antagna förslaget till mindre jämkning av kvartersgränserna för kvarteret Gjutaren.
7) Länsstyrelsens resolution med fastställelse av det av fullmäktige antagna förslaget till ändring av § 51 i för staden gällande brandordning.
8) Länsstyrelsens resolutioner angående dels sju bifallna ansökningar om tillstånd till utskänkning av pilsnerdricka, dels en avslagen sådan ansökan.
9) Magistratens remiss av ansökan av Ingrid Samuelsson om tillstånd att i pensionat Kruttornet utskänka pilsnerdricka till spisande gäster.
10) Magistratens remiss av ansökan av Systemaktiebolaget i Visby om tillstånd att överlåta den åt bolaget upplåtna rättigheten till utskänkning av spritdrycker och vin för tillfälligt behov.
11) Ansökningar om utsträckt utskänkningstid:
a) å D. B. W:s paviljong den 9 i nästa juli vid Sällskapet D. B. W:s högtidsdag;
b) å D. 13. W:s Paviljong vid Barnens Dag den 31 juli och den 1 augusti detta år;
c) å stadshotellet och restaurant Snäckgärdsbaden resp. den 6 och den 10 nästa juli i samband med de av Kungl. Svenska Segelsällskapet anordnade internationella kappseglingarna;
d) å stadshotellet, D. B. W:s paviljong och Snäckgärds-baden vid dansaftnar tre gånger i veckan under tiden 1 juni-15 september.
12) Drätselkammarens förvaltningsberättelse för år 1936 (trycket nr 14).
13) Berättelse över granskningen av Visby stads räkenskaper och förvaltning för år 1936 (trycket nr 15).
14) Förslag av drätselkammaren om arvode åt de av fullmäktige för granskning av stadens räkenskaper för år 1936 valda revisorerna.
15) Magistratens remiss av betänkande med förslag till taxa å hamnavgifter i Visby för åren 1938-1942.
16) Anhållan av drätselkammaren om bemyndigande att till stiftelsen Solgårdar utlämna lån ur donationsfonderna mot säkerhet av inteckning.
17) Drätselkammaren med förslag till iordningställande av Ängsgatan med vatten- och avloppsledningar.
18) Ansökan av Edvard Gottlander och Elisabet Gottlander om infäste.
19) Anhållan av drätselkammaren om anslag för uppgörande av skissritningar till nytt gymnastikhus för läroverket.
20) Anhållan av drätselkammaren om anslag till korkmattor i rådhusets annex.
21) Förslag av drätselkammaren om beviljande av anslag åt Visby Barnhem.
22) Förslag av drätselkammaren om efterskänkande av kommunalutskylder i två fall.
23) Magistraten med ansökningar till ledigförklarade befattningen som förste rådman vid magistraten och rådhusrätten.
24) Anhållan av rektorn Stellan Arvidson om entledigande från uppdraget att vara ledamot av drätselkammaren.
Till förestående ärenden hörande handlingar äro för ledamöter av stadsfullmäktige tillgängliga å sekreterarens expedition under vanlig mottagningstid (kl. 10-11) samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 9 juni 1937.
Ordföranden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *