Stadens budget.

Ökad omslutning – oförändrad utdebitering.
Drätselkammaren slutjusterade i går sitt förslag till inkomst- och utgiftsstat för Visby stad för nästa år att föreläggas stadsfullmäktige den 21 dennes.
Utgifter och inkomster balansera i det nya statförslaget på kr. 3,171,511 : 16 mot 2,942,503 kr. för innevarande år.
Det belopp, som skall utdebiteras utgör 1,126,443 : 68 (i fjol 976,118 : 96), därav 117,740:23 kr. enligt kyrkofullmäktiges beslut (i fjol 105,764:53).
Skattekronornas antal utgör 121,444 : 28 mot i fjol 115,868, vilket innebär en ökning med 5,576:28. Som förut nämnts kan därför utdebiteringen bibehållas vid oförändrat belopp av 9 kr.
Vid en jämförelse av de olika utgiftstitlarna mot innevarande år visar det sig att utgifterna för räntor ha ökats med kr. 8,335: 94 och utgöra kr. 30,206: 42.
Fattigvårdens utgifter uppgingo i fjol till 109,000 kr. och där har inträtt en minskning av 2,000 kr.
Utgifterna för sociala byrån äro oförändrat 10,000 kr.
Barnavårdens utgifter ha minskats med 7,290 kr. till 28,810 kr., vilket beror på ökade statsbidrag för detta ändamål.
Folkskolans utgifter, som för innevarande år uppgått till 141,700 kr., uppgå i år till 117,500 kr. Även här har de ökade statsbidragen orsakat sänkningen.
Lärlings- och yrkesskolans utgifter ha ökats med 1,034: 90 och uppgå till 14,734: 90.
Hälso- och sjukvården har kunnat minska sitt anslagsbehov med 1,940 kr. till 28,400 kr. och även här beror minskningen på ökade statsbidrag.
Utgifterna för gator och vägar ha ökat med 66,290 kr. till 153,440 kr. Detta beror på nya anslag till gatubyggnader med 33,000 kr., i huvudsak gränderna kring Nunnan, två arbetsföretag på Hällarna o. s. v.
Utgifterna för planteringsnämnden upptages till 26,500, en ökning med 1,550 kr., utgifterna för Kloakverket upptages till 19,600 mot 38,000 i fjol, vilket innebär en minskning med 18,400 kr. Detta beror på inkomster av lånemedel. Hamnens inkomster och utgifter balansera på 323,057: 06,
Renhållningsverkets utgifter ha ökat med 6,500 kr. till 39,950 kr., bl. a. för inköp av bil m. m., Vattenledningsverkets utgifter ha höjts med 7,205 kr. till 23,305 kr., bl. a. på grund av klorering och bakteriologiska undersökningar, automatisering av pumparnas drift o. s. v.
Elektricitetverket har en höjning av inkomsterna med 25,000 kr. till 70,000 kr.
Varmbadhusets utgifter upptages till 20,850: 94 eller ungefär detsamma som i fjol, för brandväsendet föreligger en utgiftshöjning med 1,880 kr. till 25,800 kr., för fastighetsförvaltningen utgör inkomstsiffran 20,840 kr. mot 27,590 året förut.
För magistraten och rådhusrätten äro utgifterna upptagna till 27,700 kr. Här märkes 16,000 kr. på inkomstsidan, vilket utgöres av de till staten indragna sportlerna, kronouppbördsoch exekutionsverket har en utgiftssumma på 26,000 kr. mot föregående 24,800, alltså en ökning med 1,800 kr.
Utgifterna till polisväsendet har ökat med 18,195 kr. till 85,995 kr., beroende på lönereglering o. dyl., utgifterna för allmänna pensionsförsäkringen har ökat med 65 proc. och upptages till 26,100, administrationskostnaderna ha ökat med 21,600 kr. till 96,000 kr., beroende på nytillsättning av platser, lönereglering, utarbetande av förslag till stadsplanebestämmelser m. m. Under rubriken ”anslag och bidrag till diverse ändamål” äro utgifterna upptagna till 13,729: 25 mot 52,825 i fjol. Minskningen beror på statsbidrag. Till arbetslösheten är upptaget 65,470 kr., varav återfås i lånemedel 27,975 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *