Solgårdarna Visby hedersbostäder för barnrika familjer.

Plan över två lägenheter.

Intresset för goda bostäder har under de senaste åren varit i ständigt stigande. Anledningarna härtill ha varit många. Den högre levnadsstandard, som folkets breda lager nått upp till, har fört med sig, att dessa befolkningsgruppers uppmärksamhet spontant blivit fäst på bostadsproblemet. Provinsialläkare och övriga tjänsteläkare ha inlagt mycket stora förtjänster om och ett hängivet och målmedvetet arbete på bostadsbeståndets förbättring. Röda Korset och andra frivilliga sammanslutningar ha likaledes tagit verksam del i strävandena att skapa sunda bostäder. Och sist men icke minst har såväl regering som riksdag genom miljonanslag markerat statsmakternas förståelse för den betydelsefulla roll ett fullgott bostadsbestånd spelar för folkhälsa och allmän trivsel.
Särskilt ha strävandena att hjälpa de mindre bemedlade barnrika familjerna till en god bostadsförsörjning på sistone trätt i förgrunden. Sålunda inrättades efter beslut av 1935 års riksdag en statlig utlåningsfond för bostadsförsörjning för sådana familjer. Att de av riksdagen anslagna medlen kommit till användning på ett sätt, som helt motsvarar syftet, torde till mycket stor del vara arkitekt Sven Wallanders förtjänst, då han genom att upptaga den statsunderstödda bostadsproduktionen på H. S. B:s program, ställde sin erkända skicklighet och rika erfarenhet till dat allmännas förfogande.
När nu Solgårdar i Visby reser sina murar, är detta ett resultat av det kraftspel, som här i korthet antytts. Att ett verkligt behov av detta bygge föreligger, därom vittnar stadsläkarens innehållsrika rapport. Och nu några ord om byggnaden, som för varje dag reser sig allt högre vid Brömsebrovägen. Den kommer att innehålla åtta, trerums- och åtta tvårumslägenheter. Det blir fyra ingångar, varför någon trängsel i trappor och förstugor icke behöver förekomma. I lägenheterna finnes centralvärme, badrum och vattenklosetter. Köken äro inredda med diskbänkar av rostfritt stål, gasspisar och övriga bekvämligheter. Från kapprummet leda ingångar direkt till varje rum. Genomgångar ha icke ansetts önskvärda, enär vid t. ex. sjukdomsfall eller dylikt den, som befinner sig i ett rum, icke bör bli störd genom onödigt spring. Alla bostadsrummen ligga mot söder med utsikt över östra ringmuren och koloniträdgårdarna. Belysningsförhållandena äro mycket gynnsamma, och med det ringa djupet på huset borde de kunna bli verkliga hälsobostäder. I källarvåningen äro inredda matkällare, förrådsrum, pannrum, tvättstuga med tvättmaskin och torkrum.
Hyrorna ha ännu icke kunnat slutgiltigt fastställas, men så mycket torde kunna sägas, att priset på tvårums-lägenheterna med högsta hyresbidrag icke kommer att överstiga 41 kr. pr månad, och trernmslägenheterna med samma subvention omkring 48 kr.
De som kunna komma i fråga som hyresgäster äro, som någon lyckligt formulerat uttrycket, ”familjer, som utan att äga en väl tryggad ekonomi, likväl påtagit sig en mycket stor försörjningsbörda”. Hyresgästerna komma att antagas av styrelsen för stiftelsen Solgårdar i Visby på förslag av drätselkammaren. I sammanhanget torde kunna nämnas, att inga, som åtnjuta understöd av fattigvården kunna komma i fråga.
Det är att hoppas, att det uttryck för samhällelig solidaritet, som detta bostadsbyggande utgör, blir uppfattat på ett riktigt sätt, av dem, som räckas en hjälpande hand, d. v. s. som ett erkännande från övriga medborgares sida av de uppoffringar uppfödandet av en stor barnskara innebär. Ett samhällets tack för samhällelig gagnande gärning.
J. B-g-st.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *