Slummens sommarhem.

Kuse i Västerhejde.

Slummens sommarhem står snart inför en ny säsong. Då vi komma till början av juni och milda sommarvindar börja draga genom nylövade lundar, vaknar lusten ”ut till landet, ut till fåglarna”. Då slår också sommarhemmet upp sina portar för den första gruppen av gamla från staden, som få flytta ut till Kuse 1 Västerhejde. Därute har nämligen hemmet varit förlagt i tio somrar och står nu inför den elfte.
Slummen har icke någon egon fastighet för sommarhemmet. Men så länge den får disponera en så utmarkt byggnad, som manbyggnaden vid Kuse, är det också bäst att vara hyresgäst, mager adjutant Olga 1-länddn. Det är lantbrukaren Arvid Olofsson, som upplåter sin manbyggnad under sommarmånaderna, dA husets folk bor i en annan byggnad, och bättre lokaler kan man icke gärna få fatt i.
Under sommaren få tre grupper av gamla efter varandra vistas vid sommarhemmet. Varje grupp omfattar 12 å 15 personer och tiden blir för varje grupp omkring tre veckor. På detta sätt får ett ganska stort antal personer årligen njuta av lantlivets behag under några veckor.
Men detta sommarhem kostar också pengar. Många gåvor får elumrnen mottaga från enskilda vänner, men det finns gott rum för flera, som önska dra ett strå till stacken, Ett intresserat arbete nedlägger slummen. syförening, som arbetar med nytta att skaffa medel för detta ändamål, Denna syförening har sin försäljning i slummens lokaler vid Katarinagatan (över Gasverkets kontor) nu på måndag, varom närmare kommer att meddelas framdeles, Där ges det ett lämpligt tillfälle för intresserade att med större eller mindre belopp lämna sitt bidrag till uppehållande av sommarhem-mete verksamhet.
Alltså: Kom ihåg försäljningen på slumstationen på måndag!

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *