Sällskapet D. B. V:s sparbank 1936.

Styrelse- och förvaltningsberättelse har nu framlagts för sällskapet D. B. V:s sparbanks 107:e verksamhetsår år 1936.
Behållningen vid årets början uppgick till kr. 10,872,177:36, under året ha insatts kr. 1,990,138:21 och uttagits kr. 2,196,593 : —. Insättarna ha tillgodogjorts i räntor kr. 264,806:14 och insättarnes antal uppgick vid årets slut till 13,685. Vid årets början eller under året utlämnade lån uppgingo sammanlagt till kr. 10,461,197: 56, varav till kommuner och sårafälligheter kr. 791,036:10. Tillgångar och skulder balanserade vid årets slut på kr. 12,166,140 :19. Inkomster och utgifter balanserades å kr. 178,808:40. På inkomstsidan märkes årets ränteöverskott kr. 138,445: 20 och på utgiftssidan upptagas bl. a. i förvaltningskostnåder kr. 76,121: 56. Av vinsten från 1935 överfördes kr. 18,995: 21 till reservfonden medan 17,000 kr. analogos till allmännyttiga och välgörande ändamål.
Nettovinsten av 1936 års rörelse uppgår till kr. 66,691: 63, som styrelsen föreslår disponeras på så sått, att till allmännyttiga och välgörande ändamål utdelas sammanlagt 30,000 kr. (som nämts 17,000 kr. föregående år) samt att till reservfonden överföras återstoden kr. 36,691: 63. Reservfonden skulle därigenom komma upp i kr. 1,191.496: 65.
Av tillgångarna redovisas såsom kassareserv kr. 2,217,894: 63. Fonden för väckande och underhållande av sparsamhet uppgick vid årets slut till kr. 2,739: 08 och bankens skolspar-verksamhet visade vid årets slut en behållning av kr. 82,075 :19. I 1,275 hemsparbössor ha under året insamlats kr. 17,886: 69.
Revisorerna, hrr Erik Hansen, P. J. Geran och A. G. Olofsson samt allmänna ombudet landssekr. Abr. Löf tillstyrka såväl ansvarsfrihet som vinstens fördelning i enlighet med styrelsens förslag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *