Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets femte sammanträde. Ordf. ord. domhavanden samt hovrättsfiskelen Bo Reuterskiöld.)
Dikeskörningen i Västkinde behandlades åter i går, varvid svaranden i en inlaga fortfarande bestred, att han varit berusad samt vidhöll, att han tagit ett par supar efter olyckan. Åkl. ansåg detta sätt att ”stärka” sig vara synnerligen olämpligt för en trafikchaufför och vidhöll, att svar. av allt att döma varit mindre lämplig att föra bil. Utslag meddelas den 27 maj.

Vid Tibbles i Hejdeby inträffade den 3 april på aftonen en bilolycka, som nu fått sitt rättsliga efterspel. En Chevrolet, modell 1932, på väg mot Visby kolliderade då nämligen med en äldre Ford, modell 1926, vilken framfördes i riktning mot Fole. Ingen av förarna hade varit berusad, men skrällen blev synnerligen kraftig, då åtminstone Chevroletbilen hade ganska hög hastighet. Föraren av Fordbilen uppgav, att han blivit bländad av den mötande vagnens lyktor, varför han icke kunnat hålla tillräckligt långt ut på sin vänstra sida utan hade färdats ungefär mitt i vägen. Vid kollisionen förstördes Chevroleten nästan fullständigt, och Forden blev även svårt ramponerad, medan de åkande sluppo undan oskadda. Målet uppsköts till den 27 maj för vittnesförhör.

Förskingring och trolöshet mot huvudman hade en sakförare att svara för. Han hade vid ett par tidigare rättegångstillfällen underlåtit att infinna sig, varför han nu hämtats till tinget från sin bostad Västerhaninge. Svar. hade vid ett tillfälle av en klient erhållit 40 kr., vilka skulle utgöra kostnaderna för överklagande vid högre rätt av ett rådhusrättsutslag. Dessa pengar hade han stoppat i egen ficka, sedan det visat sig, att klagotiden redan utgått. Vidare hade han för samma klients räkning omhänderhaft en inteckning på 1,000 kr., vilken han belånat hos en egendomsmäklare härstädes för 35 kr. Svar. förklarade, att han ansett de 40 kronorna vara hans, då han hade en fordring hos klienten för en rättegång. Inteckningen hade han visserligen belånat, men vid första anfordran hade han kunnat få den tillbaka, varför han tyckte det inte spelade någon roll, om den befann sig hos honom eller hos egendomsmäklaren. Målsägaren yrkade nu att återfå de 40 kronorna samt inteckningen, medan svar. ansåg sig ha ytterligare fordran på kr. 60: 45, varjämte han ville ha hand om inteckningen t. v.
För två andra klienter hade svar. dessutom erhållit sammanlagt 50 kr. för lösande av lagfart, vilket han dock underlåtit och i stället behållit pengarna. Målet överlämnades från båda sidor, och svar. hemställde om lindrigast möjliga straff.
Domen lydde på 30 dagsböter å 2 kr. för trolöshetsbrott samt 20 dagsböter å 2 kr. för vartdera av två förskingringsbrott.

Knivskärningen på Fårö, där en äldre man som bekant i hastigt mod knivskar en antagonist, behandlades åter i går. Svar. hade nu varit föremål för sinnesundersökning, och läkaren uttalade som sin mening, att svar. vid brottets begående varit förminskat tillräknelig. Svarandens biträde, framhöll, att den knivskurne själv kunde anses vållande, då han retat svar., som ju var känd för sitt häftiga humör. Svar, dömdes till 4 mån. straffarbete villkorlig dom.

För fylleri vid ratten står som tidigare relaterats en tivoliägare tilltalad. Svar. hade den 19 mars kört på en parkerad bil i Slite. Vid gårdagens sammanträde hördes icke mindre än åtta vittnen, varav fyra från åklagare- och fyra från svarandesidan. Provinsialläkaren i Slite samt biträdande landsfiskalen, vilken senare hade hand om utredningen, framhöllo båda som sin bestämda uppfattning, att svar. varit berusad, varjämte han uppträtt synnerligen ohövligt och vägrat läkaren ta blodprov. Han hade t. o. m. yttrat, att han ju var så synbart berusad, att inget blodprov behövde tagas. Av de två övriga åklagarevittnena ville det ena icke yttra sig om svarandens nykterhetstillstånd, medan det andra nog tyckte, att bilisten verkat litet påstruken. Svarandenas vittnen hade icke märkt tecken på berusning, men ett av dem hade själv varit litet i gungan, varför han icke bestämt ville yttra sig i saken. Åklagaren yrkade ansvar för fylleri vid ratten, för att svar. lämnat olycksplatsen omedelbart samt för att han givit vilseledande uppgifter om vem som fört bilen. Svar. bestred åtalet.
Utslag nästa sammanträde.

En cyklist, som efter mörkrets inbrott färdats utan lykta, bötade 5 kr. Två andra personer hade båda två åkt på samma cykel, vilket renderade dem en femma vardera i böter.

Förargelseväckande beteende kostade en ung man från Rute 40 kronors böter.

Tre fyllerister bötade vardera 15 kr., och en fjärde bötade 20 kr.

Underlåten trafikförsäkring kostade en bilägare 20 dagsböter å 1 krona, varjämte han vid 50 kronors vite ålades att ombesörja försäkringen.

Spritaffär. Två tyska sjömän hade i Smöjens hamn försålt en flaska konjak. De erkände och bötade vardera 20 dagsböter å 1:50.

Bilisten, som körde på tåget vid Källunge station, dömdes till 20 dagsböter å 1 kr. för vårdslös framfart.

Två lättviktsmotorcyklar kolliderade som man torde erinra sig för ett par månader sedan i Buttle. Båda förarna voro åtalade, men den ene ansågs av rätten som huvudvållande till olyckan, varför han dömdes till 20 dagsböter å 2 kr. plus 10 kronors skadestånd, medan den andra slapp undan med 10 dagsböter å 1: 50.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *