Oljefynd på File Haidar?

Skånske cementaktiebolaget begär koncession.
Skånska cementaktiebolaget har hos k. m:t anhållit om koncession att eftersöka och bearbeta gas- och oljefyndigheter inom ett område av omkring 1,325 hektar inom Othems, Tingstäde och Hejnums socknar.
ansökningen skriver bolaget bl. a.: Det är känt, att den kambriska bandstenen inom Sveriges kambrisilur är och htidigare i än högre grad varit kolväteförande inom ett betydande område. Asfalt- och oljeimpregnation i sandstenen och överliggande skikt inom t. ex. Gävleområdet, på Öland, Gotland, i Estland och jämväl Skåne ådagalägga detta, likaså den gas, som tillsammans med saltvatten påträffats på Öland, i det enda djupborrhålet på Gotland samt i Östergötland. Det förefaller som om Gotland skulle vara relativt gynnsamt beläget mitt i denna kambriska oljeförning.
Den frågan uppställer sig då, i vad min övriga geologiska betingelser äro för handen, vilka kunna ha möjliggjort även större ekonomiskt tillgodogörbara ansamlingar av kolväten samt dessas uppbevarande till vår tid. Gynnsammast synas förhållandena gestalta sig inom Öland—Gotlandområdet. Den kambriska sandstenen, som här tjänstgör som kolväteuppsamlare, har en porositet, vilken — så långt av hittills utförda porositetsmätningar kan slutas — är tillräcklig hög för att möjliggöra ansamlingar av ekonomisk betydelse. De uppmätta porositetstalen synas t. ex. vara jämförliga med dem från de nordamerikanska paläozoiska sandstenarna. Lämpliga täta täckskikt förekomma också på Gotland ovanför den kolväteförande sandstenen i sistnämda hänseende synes Gotland vara gynnsammare ställt än någon annan kambrosilurtrakt i vårt land.
Den granskning, som genom vår försorg vidtagits med hänsyn till tektoniska förutsättningar för kolväteansamlingar ger vid handen, att Gotland också i dessa hänseenden är gynnsammare ställt än Öland och, så långt av åtkomligt material kan slutas, jämväl gynnsammare än Estland.
Vad som hittills sagts har haft avseende endast på möjlighet till fynd av kolväten. I främsta rummet har härvid avsett. vanlig gas. Flytande kolväten ha hittills påträffats endast såsom betydelselösa spår inom den svenska och baltiska kambrosiluren. Ehuru hittillsvarande geologiska erfarenhet icke lämnar något direkt stöd för en förhoppning om att finna jämväl olja i samband med en eventuell djupborrning på Gotland, kan man å andra sidan icke heller säga, att den lämnar något stöd för bestridandet av möjlighet till ett sådant fynd.
Av de geologiska och geofysiska undersökningar, som vårt bolag låtit utföra på Gotland, har framgått, att ett av de mest lovande områdena för gas- och oljefynd är beläget vid File Haidar öster om Tingstäde träsk.
För att snarast möjligt konstatera, huruvida kolväten av ekonomiskt värde finnas har bolaget gått i författning om att genom sitt dotterbolag Slite Cement och Kalk Aktiebolag samt under medverkan av Svenska diamantbergborrnings Aktiebolaget låta utföra en undersökningsborrning vid File Haidar. Skulle undersökningarna resultera i att exploaterbara fyndigheter påvisas, är det bolagets avsikt att tillgodogöra sig fyndigheterna på mest rationella sätt, bl. a. genom användandet av gasen vid cementfabrikerna i Visby, Slite och Rute.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *