Lantmannaskolans

lärare bära ej leda under hushållningssällskapet.
I yttrande över 1936 års lantbruksundervisningskommittks förslag till ordnande av lantbruksundervisningen förklarar sig Gotlands läns hushållningssällskap icke kunna ansluta sig till förslaget, att lantmannaskolans lärare skulle vara anställda som hushållningssällskapets tjänstemän.
Tanken är i princip tilltalande men troligen icke möjlig att realisera under nuvarande förhållanden. Förutsättningen för en dylik anordning vore säkerligen en betydande omorganisation av hushållningssällskapen och dessas nuvarande tjänstemäns ställning. Sällskapet betvivlar, att tiden ännu är mogen för en sådan omläggning av lantmannaskolan, i synnerhet som utredningen närmare föreslagit, att den mera skulle få karaktären av en verklig yrkesskola. Det skulle endast passa i trakter, där folkskolans undervisning står högt.
Slutligen uttalas ett erkännande av vissa goda förslag till reformer, som utredningen framlagt. Säkert vore åtskilligt att vinna genom en grundlig granskning av föreliggande förslag, sedan det inplacerats i sammanhanget med jordbrukets övriga organisationsfrågor. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *