Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 31 maj.
En trevlig utfärd företog härvarande ungdomskrets i går till Grötlingbo, dit den inbjudits till ungdomshögtid för ungdom från södra Gotland. Kl. 4 e. m. började högtiden i Grötlingbo kyrka, som var fullsatt av deltagare från skilda socknar. Efter altartjänst av v. i pastor Karlsson och kyrkoherde Terneus höll komminister Åberg predikan över dagens evangelietext. En sångkör under folkskoll. Dalströms ledning förhöjde stämningen med flera vackra sångnummer. Efter gudstjänstens slut inbjödos deltagarna till kaffe i skolan, där också flera korta tal höllos.
KL 7 e. m. samlades ungdomsskaran åter i kyrkan, där aftonandakt hölls med predikan av kyrkoh. Heineman. Vid altaret tjänstgjorde kyrkoh. Hejneman och Terneus, den senare som liturg. Folkskon. Dalström gav ett vackert violinsolo till orgelackompanjemang. Levande och välljudsfyllda klingade tonerna genom tempelrummet, och likaså var det en glädje att höra ungdomsskarans härliga psalmsång ljuda under kyrkovalven.

Hoburgskretsen av Sveriges allmänna folkskollärareförbund hade i fredags sammanträde härstädes och till kretsen anslutna lärare och lärarinnor voro allmänt tillstädes. Vid sammanträdet förekom ingen särskild fråga till behandling utan det hela hade mera karaktär av samkväm, till vilket skolråd och prästerskap inbjudits.

Ordinarie kyrkostämma under vägmäst. Rob. Segergrens ordförandeskap hölls härstädes i lördags, den 29 maj, varvid ansvarsfrihet beviljades för samtliga kassor, som stå under kyrkostämmans överinseende.
Kyrkostämman följdes av pastaratsstämma för det gamla pastoratet — Vamlingbo och Sundre — varvid även ansvarsfrihet beviljades för de kassors förvaltning, som lyda under pastoratsstämman.

Vamlingbo kyrkas tak undergår f. n. reparation. Sålunda pålägges nytt plåttak på skeppets södra takhalva. Den gamla takbeläggningen torde vara sjuttio it åttio år gammal. Kungl. byggnadsstyrelsen har i skrivelse till pastorsämbetet fäst dettas uppmärksamhet på sprickbildningen som framträtt i kyrkans korvalv och murverk, varför genom styrelsens försorg kostnadsfri undersökning kommer att företagas av härför fackkunnig person.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *