Landsbygden. Sundre.

SUNDRE, 31 maj.
Ordinarie kyrkostämma har i dag hållits här, varvid kyrkokassans-, skolkassans- och bibliotekskassans räkenskaper föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Vid stämman förekom åter frågan om kyrkogårdsutvidgning som blir allt mera nödvändig att snarast bringa till verkställighet. På kyrkorådets föranstaltande hade en undersökning gjorts på tre olika områden som event. lämpliga för begravningsnlats, dels nå backkrönet norr om kyrkan, alldeles invid den gamla kyrkogården, dels inne på gamla kyrkogården sydväst om kyrkan och dels nere i ett ängsområde vid Vänäs öster om kyrkan och alldeles intill uppfartsvägen till kyrkan från landsvägen. Pastor Åberg lämnade en del upplysningar angående de olika förslagen, och nämde att denna församlingsangelägenhet med kyrkogårdsutvidgning kräver sin snara lösning. Förslaget om kyrkogårdsutvidgning norr om kyrkan har länge varit påtänkt och hänvändelse har även gjorts till Kungl. byggnadsstyrelsen för dess godkännande. Emellertid har detta förslag måst kompletteras, och då en senare kostnadsberäkning utvisat en väsentligt större kostnad för dess genomförande, har nya förslag måst upptagas.
Vid stämman, som var talrikt besökt, blev diskussionen rätt livlig om de olika förslagen, även om man var enig om, att det vore lyckligast att ha kunnat få den nya kyrkogården omedelbart intill den gamla. Men såväl norr om kyrkan som inne på den gamla kyrkogården, som föreslagits, måste omfattande sprängningar företagas, och dessa jämte all bortschaktning skulle ställa sig allt för dyrbar för den lilla kommunen.
Vid företagen röstning segrade förslaget om kyrkogård nere på ängsområdet, där erforderligt gravdjup kan ernås och kyrkojord kan anläggas för betydligt mindre kostnad än enligt övriga förslag.
Vid den stundande visitationen kommer emellertid frågan att framläggas för biskop Ysander.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *