Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 26 dec.
Decemberstämman hölls annandag jul under ledning av lantbr. Josef Jakobson, Bosarve.
Ersättning till kommunala befattningshavare för skrivmaterial och porto beslöts att utgå till stämmans ordf. med 75 kr., komm.-nämndens 200 kr., fattigvårdsstyrelsens 100 kr. jämte 25 kr. för socialregisters förande och till pensionsnämndens ordf. 70 kr. Till taxeringsledamöter och ombud i övrigt beslöts en ersättning av 5 kr. pr förrättningsdag såväl inom som utom kommunen med en reseersättning etter tredje klam järnväg eller 25 öre pr km., när järnväg icke kan användas.
Till ledamöter 1 barnavårdsnämnden omvaldes kontraktsprosten G. A. Kronqvist som ordf., folkskolL R. Dahlgren som vice ordf. och lantbr. Josef Jakobson. Suppleanter blevo lärarinnan Ebba Söderlund och lantbr. Olof Häglund. Till ledamöter 1 pensionsnämnden valdes lantbr. Egon Vallin, Liffrlde, och fabrikör Artur Bergström, Herr/Ide, med lanbr. Emil Lindgren, Odvalls, och Arv. Jacobsson, Gumbalde, som ersättare. Till huvudmän i Burs pastorats sparbank för fyra år omvaldes lantbr. 0. Kristoffersson och Egon Vallin, Liffride, Algot Nilsson, Muldes, Anton Larsson, Tellungs, Ivar Hagman, Österlings, och Josef Jakobson, Bosarve. Till revisorer för 1938 års räkenskaper och förvaltning valdes lantbr. Emil Pettersson, Stenstu, Kr. Kristiansson, Maldes och Artur Bergström, Herrvide. Suppleanter blevo lantbr. Elof Pettersson, Sutarve, och Albin Runnander, Herrvide, samt banvakt Sv. Vigström, järnvägen. Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden valdes lantbr. Josef Jakobson, Bosarve, och fabrikör Artur Bergström, Herrvide, med lantbr. Ivar Hagman, Österlings, och byggnadssnickaren Nils Didriksson, Bosarve, som ersättare.
Till ledamöter i nästa års inkomsttaxeringsnämnd valdes lantbr. Emil Pettersson, Stenstu, Ivar Hagman, Österlings, och stins K. G. Klassön, järnvägen. Till suppleanter utsågos lantbrukarna Karl Kristoffersson, Maldes, Anton Larsson, Tellungs och Artur Bergström, Herrvide. Till ledamot i virkestaxeringsnämnden valdes lantbr. Ivar Hagman med Emil Pettersson som suppleant. Till ortsombud för statligt bosättningslån valdes folkskoll. R. Dahlgren med handl. Arthur Thorén som ersättare.
Ett erbjudande från Hemse kommun att för ett visst årligt belopp tillhandahålla arrestlokaler 1 Hemse kommunalhus ansåg stämman sig icke böra godtaga efter de beräkningsgrunder, å vilka förslaget är uppgjort. Stämman beslöt att utse två personer, handl. Arthur Thorén och Josef Jakobson att utreda och ordna frågan. Kommunens andel i progressivskattemedlen beslöts att tillföras skolkassan. Tid för nästa års stämmor överlämnades åt stämmans ordf. att bestämma. Decemberstämman beslöts att hålla på vardag och att hålla den på första helgfria dag efter juldagarna.
Härefter vidtog kyrkostämma med prosten G. A. Kronqvist som ordf. Sedan justeringsmän utsetts behandlades förslaget om införande av 36 1/2 veckors lästid i skolorna, varvid stämman efter en kort diskussion beslöt att tills vidare icke utöka lästiden. För att få ett bättre växtbestånd på kyrkogårdarnas gräsmattor beslöts efter en ingående diskussion att till våren utföra en bevattningsanläggning från badhusets hydrofor till såväl nya som gamla kyrkogården. En anhållan från kyrko-och skolvaktmästaren om löneförhöjning remitterades till resp. råd för utredning.
Till revisorer för kyrkans och skolans räkenskaper valdes lantbr. Anton Larsson, Tellungs, och Algot Nilsson, Maldes, med Artur Bergström, Herrvide, som suppleant. Nästa års stämmor beslöts att hålla i likhet med vad som å kommunalstämman beslutits.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *