Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 27 april.
En bilolycka intraffade vid halv 1-tiden natten till 1 måndags vid den s. k. Strömmakurvan, där en bil från Roma, vilken var på våg från Malmgard, råkade slira på vägen och körde emot ett staket, som revs upp på en sträcka av c:a 10 m. Olyckan berodde på, att bilen hade alltför hög hastighet i kurvan. Dessbättre blev emellertid ingen av passagerarna skadad, och bilen kom undan äventyret med endast obetydliga skavanker.
Det gäller att sänka farten i kurvorna, vilket bilister vid det här laget böra ha väl reda på.

STÅNGA, 28 april.
Stångaortens jordbrukskassa höll i går årssammanträde i Lya kommunalrum. Lantbr. Emil Ekström, Starrlause, Stånga, öppnade sammanträdet och riktade några välkomstord till Centralkassans representant, direktör Åke Wahlgren. Förhandlingarna vidtogo så under hr Ekströms ordföradeskap, Styrelsens förvaltningsberättelse jänta vinst- och förlusträkning samt balansräkning pr den 31 dec. 1936 föredrogos. Kassaomslutninden utgöres av 52,885 kr. och reservfonden 1,128 kr. Revisionsberättelsen föredrogs, och ansvarsfrihet beviljades.
De avgående styrelseledamöterna lant. br. Emil Ekström, Starrlause i Stånga, och Vilh. Cedergren, Flore i Burs, jämte suppleanten G. Hederetedt, Mannegårda, Lye, omvaldes. Till revisor omvaldes lantbr. Egon Wallin, Liffride, Stånga med Vilh. Olofsson, Rotarvs, Lye, ersättare. Till ombud vid Centralkassans sammanträden valdes hr Emil Ekström med Ragnar Larsson, Ljugennäs, som suppleant. Kallelse till sammanträden skall ske på samma rätt som föregåonda år. Förelag till ändring av stadgarna godkändes.
Direktör Åke Wahlgren lämnade an dal råd och upplysningar angående jordbrulaikammerörelmen samt påvisade att denna rörelse gått stadigt framåt och att omslutningen avsevärt ökat under det gångna året.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *