Landsbygden. Sproge.

SPROGE, 22 dec.
Kyrkostämma höllsIsöndags i skolan under ordförandeskap av Carl Stenström, Botreifs. Till revisorer av kyrkans, skolans och bibliotekets räkenskapeg för, 1938 valdes därvid J. Persson, Snoder, E. Larsson, Lindarve, och E. Norrby, Snoder. Vidare beslöts att ord. kyrkostämma skall hållas å vardag och att sättet för dess kungörande skall ske medelst uppläsning från predikstolen och genom anslag. Efter kyrkostämman följde kommunalstämma under samme ordförande. Sedan först en del avskrivningar företagits skedde med slutna sedlar val av ledamöter i fastighetstaxeringen. Resultatet av valet blev, att hrr Herman Johansson, Lindarve, fick 15 rös-, ter samt Axel Söderström, Vattakogs, 11 röster. Till förste resp. andre suppleant utsågos Carl Stenström, Botreifs, och A. Hemmander, Lindarve. Till ledamöter i inkomsttaxeringen valdes, likaledes med sluten omröstning, skollärare A. Gustafsson, som erhöll 10 röster, E. Norrby, Snoder, 6 röster, och C. Stenström 6 röster. Till suppleant för Gustafsson utsågs lärarinnan fröken Hilda Bergström, för Norrby Herman Jacobsson, Bosarve, samt för Stenström J. Persson, Snoder. Till ombud vid årsstämman med A.-B. Klinte—Roma järnväg utsågs Carl Stenström, Botreifs, med E. Norrby, Snoder, som ersättare. Till ortsombud vid årsstämman med Gotlands södra härads brandstodsförening utsågs Hj. Hemman-der, Lindarve, med hr C. Stenström, Botreifs, som ersättare. Till ortsombud för bosättningslån valdes hr A. Hemmander, Lindarve. Ett framlagt förslag om att revisorer skulle utses från kommunalförbundet avslogs, vadan det blev som förut, d. v. s. att revisorer väljas inom kommunen. Till revisorer för de kommunala räkenskaperna för år 1938 valdes Wilh. Jacobsson, Butvier, E. Norrby, Snoder, och V. Andersson, Alvegårda. Till revisor för den gemensamma barnmorske- och fjärdingsmannakassan utsågs hr E. Norrby, Snoder. För utredning om vissa föreskrifter rörande skogsbrandsförordningen, vilken träder i kraft den 1 jan. 1939, utsågs en kommittébestående av hrr Harry Wahlgren, Norrgårda, och J. Hederstedt, Snoder.
Enhälligt beslöts, att ordinarie kommunalstämman i december skall hållas å vardag. Vidare beslöts, att ersättningen till innehavarna av kommunala uppdrag för förrättningar skall utgå med 2 kr. per dag, dock ingen reseersättning. Ledamöterna i fastighetstaxeringen skulle endast tilldelas reseersättning och alltså intet dagtraktamente.
Vid auktionen å ved till skolan utbjöds björkveden till 10 kr. och furuveden till 6 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *