Landsbygden. Sanda.

SANDA, 21 dec.
Pastoratsstämma hölls här i söndags under ledning av vice ordf. Edv. Johansson, Bäckstäde. Valda till revisorer för 1938 för de under pastoratet hörande kassorna och fonderna blevo H. Logström och K. M. Pettersson med G. Nilsson och V. Nilsson som suppleanter. En framställning av arrendatorn på Fjäle boställe med begäran om ytterligare bidrag med 50 kr. för ett av honom utfört brobygge beviljades av stämman.
Årets tredje ordinarie kyrkostämma hölls därefter likaledes med hemmansägare Edvard Johansson som ordförande.
Att revidera kyrkans och skolans räkenskaper omvaldes hrr Gustav Kahlström och Artur Johansson och till deras suppleanter valdes hrr Gustav Nilsson och Edvin Olsson.
Tiden för nästa års ordinarie stämmor skulle kyrkostämmans ordf. bestämma i samråd med kommunalstämmans ordf. Det bestämdes dock att stämmorna ej skulle hållas på söndag utan på lördagar kl. 3 e. m.
Ordinarie kommunalstäm-m a hölls till sist med hemmansägare Viktor Stenström som ordförande.
Att revidera kommunal-, fattigvårds- och barnavårdsnämndens kassor valdes folkskollärare K. G. Karlsson och hr Artur Johansson. Att revidera hälsovårdsnämndens räkenskaper valdes Artur Johansson och Carl Ahlberg. Revisorer för Sanda magasinskassa blevo herrar Hj. Friborg och Arvid Karlsson. Att revidera J. U. F:s biblioteks räkenskaper valdes folkskollärare K. G. Karlsson.
Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden valdes Karl AL Pettersson och Gustav Åström, med Hugo Björkqvist och Gustav Kahlström som suppleanter. Dagtraktamente bestämdes till 5 kr. plus resebidrag.
Till inkomsttaxeringsnämnd valdes hrr Helmer Larsson, Folke Svensson och Karl M. Pettersson med Hugo Björkqvist, Viktor Gullin och Glist. Karlström som suppleanter. Fem kronor bestämdes att utgå som dagtraktamente.
De i tur avgående ledamöterna i barnavårdsnämnden omvaldes, nämligen: kyrkoherde IL Carlson ordf., Karl M. Pettersson vice ordf., fr. Frideborg Vahlgren samt hrr Viktor Hansson och Gust. Kahlström. Till suppleanter valdes fröken Elsa Jakobsson och hr J. Vallin.
Till ledamöter i pensionsnämnden omvaldes hrr Edvard Johansson och Carl Pettersson. Till befullznäktigat ombud för Rlintehamns provinsialläkarebostälip valdes kyrkoherde IL Carlson.
Ombud i Gotlands södra härads brand-stadsförening blev hr Frid. Johansson.
till konämnens ombud i den av staten nyinrättade bosättningslånefonden utsågs hr Edvin Olsson med hr John Vedin som ersättare.
Enligt lag om skogsbrandsstyrelse valde stämman brandstodsvärderingsmännen att även vara skogsbrandsstyrelse. Till brandfogde valdes hr Frid. Johansson och till vice brandfogde hr Oskar Johansson, Stenhuse.
Till arbetslöshetskommitté valdes hrr Hugo Björkvist, Hj. Friborg, Valter Pettersson och Gust. Karlström.
Stämman föreslog till ordf. hr V. Pettersson och till v. ordf. hr G. Kahlström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *