Landsbygden. Sanda.

SANDA, 5 april.
Årssammanträde med huvudmännen för Sanda sparbank hölls här lördagen den 3 dennes med lantbr. Johannes Hansson som ordförande.
Årets räkenskaper genomgingos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Sparbankens tillgångar, och skulder belanserade vid årets slut på kr. 202,964: 85.
De i tur avgående styrelseledamöterna kyrkoherde H. Carlson, lantbr. J. Hansson, Hj. Hagström och Gust. Nilsson omvaldes. Till revisorer valdes lantbr. Gust. Åström och Karl M. Pettersson med Karl Ahlberg som suppleant.
Styrelsens förslag att av årets nettovinst 75 kr. skulle överföras till fonden för sparsamhetens främjande och hälften av återstoden 416: 23 kr. skulle läggas till reservfonden godkändes. Vidare skulle kr. 41: 62 anslås till främjande av gotländsk idrott vid Sanda folkskola samt 375 kr. till en blivande badanläggning. inom kommunen.
Årets första ordinarie kommunalstamma hölls här lördagen den 3 april med lantbr. V. Stenström som ordförande.
De under stämman hörande räkenskaperna föredrogos och godkändes och full ansvarsfrihet beviljades samtliga styrelser.
Till ombud vid Klinte—Roma järnvägsstämma valdes lantbr. Edvard Johansson. Till ombud vid Gotlands södra härads brandstodsförening valdes lantbr. Frid. Johansson.
En ansökan från Sandakretsen av Röda korset om ett bidrag på 500 kr. till en badanläggning inom socknen beviljades, varjämte kommunen iklädde sig ansvaret för nämda anläggning för en tid av 10 år.
Sands J. U. F. höll ordinarie sammanträde här annandag påsk. En hel del ärenden avgjordes. Bland annat bestämdes att en cykelorientering skall hållas nu i vår tillsammans med Roma-Björke J. U. F.-avdelning. Att ombestyra tävlingen utsågos hrr John Vedin, Edvin Olsson, Carl Ahlberg, Erik Johansson och Karl M. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *