Landsbygden. Rone.

RONE, 14 april.
Årets första ordinarie komnunalstämma hölls här idag under stor tillslutning med nämdeman Axel Wahlby som ordförande.
Stämmen hade att fatta beslut i anledning av revisorernas berättelse om 1936 års räkenskaper och förvaltning för den borgerliga kommunen, Eke barnmorskedistrikt, Hemse fattigvårdsförbund och Hemse polisdistrikt. Dessa räkenskaper upplästes och beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. I nykterhetimarndens berättelse påtalades bruket av jästdricka, som här och där i socknen torde framställas, varför nykterhetstillståndet ej kan betecknas som tillfredsställande.
Stämman hade att välja 4 ledamöter och 2 suppleanter i valnämden. Karl Jakobsson, Ogges, Carl Grönström, Roas, Sigurd Svensson, Jakobs, Karl Pettersson, Vinarve, omvaldes till ledamöter och likaså omvaldes suppleanterna Herman Larsson, Hilgdarve, och Olof Larsson, Autsarve. Till ombud att närvara vid sammanträden med Gotlands södra härads brandstodsförening valdes Olof Larsson och till suppleant för honom
nämdeman Wahlby.
Till stämman hade inkommit skrivelse från Ronehamns fiskeriförening med anhållan om att kommunen skulle anslå ett årligt belopp av 300 kr. under 10 år att användas för byggande av ny fiskehamn vid Ronehamn. Den nya hamnen beräknas draga en kostnad av 99,000 kr., varav 9/10 skulle kunna utgå gom statsbidrag, om fiskarna anskaffade 1/10. Kommunalnåmden hade tillstyrkt fiskeriföreningens anhållan. Under diskussionen uttalades, att hamnfrågan till synes kunde vara en fiskarnas interna fråga, men att man å andra sidan kunde tycka det vara rimligt att man inom en kommun bistod varandra, i all synnerhet, då det ej gällde någon större summa. Stämman beslöt enhälligt bevilja fiskeriföreningens anhållan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *