Landsbygden. Roma.

ROMA, 15 juni.
Söndagsskolans sommarte.ott höll Betelförsamlingen i Roma i söndags. Festen var mycket stämningsfull, och gynnades även av det härligaste väder. Den hölls ute i Guds fria och härliga natur i den natursköna parken vid Larsarve.
Festen var talrikt besökt av såväl barn som äldre. Församlingens söndagsskolor, respektive Barlingbo och Roma, voro sammanslagna och utgjorde ert rätt ansenlig skara med glada och käcka barn.
Inledningen skedde med unison sång, varefter söndagsskolans föreståndare hr Hendry Klaver läste Joh. 6: 1-15 och höll med utgång ifrån detta textord ett hälsningsanförande till de församlade, i första hand hälsade han barnen jämte deras föräldrar och; målsniän välkomna samt ledde i bön. Efter hälsningstalet sjöng Eric Gustafzon en sång till fiol, varefter barnen utförde ett par sång, nummer. Därpå följde ett bibelsamtal med barnen, och som grund för detta lästes Psalmen 23: ”Herren är min herde, mig skall intet fattas”. Därefter sjöng strängmusiken några sånger, varefter först barnen och sedan de äldre bjödos på kaffe.
Medan barnen drucko och undfägnades med påsar, innehållande många godsaker höll pastor V. Ståhl ett kort tal till de äldre, läste 2 Tim. 3: 10-17 och framhöll huru välsignelserikt söndagsskolans arbete är för det uppväxande släktet. Då de äldre ???? kaffe, ???? barnen leka vilket de på det hjärtligaste uppskattade, och deras alltid nitiska och trogna lärare syntes med intresse deltaga i leken för att ytterligare höja glädjen.
Efter ras- ten sdmiades man ånyo, och festen fortsatte med omväxlande program med uppläsning och sång av barnen. Sedan fingo barnen läsa upp sina minnesverser, varefter hr Harry Hallander avslöt stunden med några varmhjärtade ord om festens karaktär, och framförde församlingens och söndagsskolledningens tack till de närvarande för visat intresse för densamma, önskade även barnen välkomna för deltagande under höstterminen, vilket de med en mun lovade att göra. Efter bön och tack och lov till Gud för denna sköna och härliga dag och samvaron vid festen, så skildes man åt och voro alla överens om att den varit mycket trevlig och angenäm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *