Landsbygden. Martebo.

MARTEBO, 2 febr.
Norra Gotlands missionsförening höll i söndags sitt årsmöte i härvarande missionshus. Mötet öppnades av past. J. T. Karlsson med ett välkomstanförande i anslutning till Filbr. 3: 20, 21, varefter förhandlingarna vidtogo under J. Malmros ordförandeskap.
Av styrelseberättelsen, vilken föredrogs, framkom bl. a., huru föreningen utom ordinarie kvartalsmöten anordnat två missionsmöten, ett på Sudersand på Fårö och ett hos handlare Vallins i Othem, ett söndagsskolläraremöte i Othem under framlidne past. Söderdahls ledning, en serie tältmöten i Hangvar, samt två dopförrättningar, en i pingstkapellet i Stenkyrka och en vid Långomestrand i Othem.
Av revisionsberättelsen framkom att föreningens kassa under året omslutit i inkomst och utgifter 1,917 kr. med en kassabehållning av 37 kr. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen, enligt revisorer. nas förslag för 1936 års förvaltning.
Styrelsen för år 1937 fick följande sammansättning: J. Malmros, Martebo, ordf., J. P. Karlsson, Othem, vice ordf., V. Lundin, Västkinde, kassör, Ella Björkander, Martebo, sekreterare, Anselm Söderberg, Hangvar, Hj. Pillander och A. Kylberg, Slite; suppleanter: Gust. Karlsson, Hangvar, V. Ringbom, Fårösund, och M. Kylberg, Slite. Revisorer Elin Gustavsson och Ingrid Malmros, Martebo; suppleanter Gerda Hansson och Sigvard Malmros, Martebo.
Nästa möte bestämdes att hållas i Stenkyrka sönd. den 18 april. Av övriga beslut må särskilt nämnas anordnande av seriemöten bl. a. i Fårösund.
På eftermiddagen hölls predikan av past. Karlsson som allvarligt och rannsakande talade utgående från Luk. 12: 49, 50, framhållande bl. a.: ”Huru Jesus måste genomgå ett lidandets dop för att kunna tända den himmelska elden i sina efterföljares hjärtan. Skola vi som Jesu lärjungar kunna utbreda denna eld måste också vi gå försakelsens och självuppgivelsens väg. Låt oss mera gå bönevägen såsom Jesus då.
Sångarna medverkade också under dagen på bästa sätt.
E. B.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *