Landsbygden. Lojsta.

LOJSTA, 12 dec.
Ordinarie decemberstämmor ha i dag hållits inom kommunen. Vid kyrkostämman under kyrkoherde Olof Havréns ordförandeskap fattades på skolrådets enhälliga förslag behälligt beslut, att undervisningstiden vid distriktets skolor skulle förlängas till 36 ’.4 veckor från och med 1 juli 1938. Kyrko- och skolrådens förslag att vid blivande nytillsättning av lärartjänsten densamma skulle förenas med endast organistbefattningen 1 kyrkan antogs enhälligt, likaså dess förslag att söka dispens från organistexamen för Innehavaren av tjänsterna. Till revisorer för kyrkans och skolans räkenskaper utsågos Fritz Larsson och Oskar Pettersson med Gustaf Jakobsson som suppleant. Revisor att för församlingen deltaga i revisionen av pastoratets gemensamma kassor utsågs Oskar Pettersson med Flitz Larsson som suppleant. Angående tid för nästa års tredje ordinarie kyrkostämma beslöts att densamma skall hållas den 21 december (Thomedag) kl. 10 f. m.. övriga stämmor hållas å tid, som bestämmes av ordföranden. Vidare beslöts att annonsering av kyrkostämmorna ej skulle ske.
Omedelbart efter kyrkostämmans slut vidtog kommunalstämman under lärare R Blomqvists ledning, varvid till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden utsågos utan omröstning Manfr. Pettersson, Asa (suppl. Aug. Nährström) och Elof Olofsson, Klints (suppl. Josef Jakobsson, Asa).
Till ledamöter i inkomsttaxeringen valdes efter sluten omröstning Elof Olofsson, Klints, med 8 röster, Gottfrid Larsson, Fride, med 5 röster, samt Valdemar Niklasson, Bjers, efter lottning med 3 röster. Suppleanter blevo Josef Jakobsson för Olofsson, rnill Olofsson för Larsson och Gustaf Ronström för Niklasson.
Till att taga befattning med virkesdeklarationerna utsågs Elof Olofsson med Vald. Niklasson som suppl.
Till ombud vid brandstodsföreningens stämmor under nästa år utsågs Gottfrid Larsson, Fride. Till ledamöter i pensionsnämnden utsågos de avgående Theodor Karlsson, Bjers, och Gottfr. Larsson, Fride, suppleant Elof Olofsson, Klints. Förutvarande huvudmän i pastoratets sparbank omvaldes, nämligen Karl Andersson, Rovide, Manfr. Pettersson, Asa, Gottfr. Larsson, Fride, och Valdemar Niklasson, Bjers.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen nyvaldes Emrik Jakobsson, Fride, nämndeman David Lund, Gottfr. Larsson, Fri-de, och fru Emmy Olofsson, Klints. Suppleanter blevo Sven Lund, Kvie, Josef Jakobsson, Asa, och småskollärarinnan Ellen Nordin. Till ordförande i fattigvårds-styrelsen och barnavårdsnämnden jämte föredragande i ärenden, som ankomma på nykterhetsnämnden, valdes Elof Olofsson, Klinta, med 6 röster mot 4 som tillföllo Valdemar Niklasson, Bjers, vilken utsågs till vice ordf. Valet avsåg fyllnadsval för två år efter folkskoll. R. Blomqvist, som avsagt sig på grund av avflyttning från orten under nästa år.
Till ny ledamot i kommunalnämnden, fyllnadsval för 2 år av ovan nämnd anledning, utsågs Elof Olofsson, Klints, och till ordf. i kommunalnämnden valdes genom omröstning förutvarande v. ordf. Manfr. Pettersson med 5 röster. Till v. ordf. i samma nämnd utsågs Valdemar Niklasson, Bjers. Även dessa val gällde fyllnadsval för 2 år.
Till ledamöter i magasinsstyrelsen omvaldes Manfr. Pettersson och Theodor Karlsson för 4 år och i fyllnadsvalet för 2 år utsågs Gustaf Jakobsson, Fride. Till räkenskapsförare i magasinsstyrelsen utsågs Valdemar Niklasson, Bjers, fyllnadsval för 2 år.
Till revisorer att granska under kommunalstämman stående kassor och förvaltningsgrenar under 1938 utsågos Fritz Larsson, Kvie, och handl. Gust. Lidéhn med Bertil Dahlby, Fride, som suppleant.
Sedan Hemse kommunalstämma erbjudit Lojsta kommun att mot ett årligt arvode av 25 kr., vilket belopp regleras vart 5:e år, teckna avtal med Hemse kommun om hållande av arrestlokal enligt gällande polislag, beslöt stämman att antaga detta erbjudande.
Kommunalnämnden utsågs att under 1938 utarbeta förslag till reglemente för bekämpande av skogsbrand, och skulle sålunda upprättat förslag föreläggas stämman till antagande.
Med avseende å tid för stämmorna under nästa år fattades samma beslut som för kyrkostämmorna, dock så att tredje ord. kom:st. hålles omedelbart efter kyrkostämmans slut, eller kl. 10,30 f. m. Annonsering skulle ej äga rum.
Sedan ordf. framburit ett tack för det förtroende han åtnjutit under de 25 år han verkat som kommunalman, avslöts stämman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *