Landsbygden. Linde.

LINDE, 14 dec.
Luciafest var i går afton anordnad av friförsamlingens juniorförening i missionshuset. Festen inleddes med välkomsthälsning och bön av föreningens ledare, virkeshandlare E. Ronström. Efter ett sångnummer av fruarna Alstig och Nilsson, Hamsa, och fröken Ronström, Linde, kom Luciabruden, åtföljd av sina tärnor intågade från lilla salen. Under sång tågade den vitldlidda skaran några varv mellan de fullbesatta bänkraderna kring samlingssalen och stannade på talarestraden där bruden föredrog ett poem. Pastor A. Hallsten höll härefter ett kort föredrag om Lucia som enligt legenden lidit martyrdöden och framhöll bland annat, att bland de första kristna funnos många som trängtade efter att få lida och dö för sin tro. Talaren slöt med en livlig maning till de unga att förbliva ståndaktiga i sin tro på Kristus. Sedan tärnorna serverat deltagarna kaffe bestegs talarestolen av pastor Alstig, som talade om de kristnar utkorelse i ljusets värld, och vikten av att de med sin vandel och liv må vara ljusbärare i en ond värld, kunna leda andra fram till det sanna ljuset. Mellan föredragen utfördes flera sångnummer av junior- och ungdomsföreningens strängmusik.
Till ”Lucia” hade korats Vera Pettersson, Rodarve, och som tärnor fungerade samtliga flickor i juniorföreningen. Med särskild hänsyn till att det var första gången torde kunna sägas att såväl bruden som tärnorna väl fullgjorde sitt värv och stunden blev ur flera synpunkter givande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *