Landsbygden. Levede.

LEVEDE, 25 april.
Burge erkända sjukkassa har i dag hållit årssammanträde. Till ordförande för dagen valdes Vilhelm Jacobsson, Sproge, med Göte Nilsson, Gerum, vid protokollet.
Revisions- och styrelseberättelserna föredrogos och godkändes. Sjukhjälp har under året utbetalats med omkring 700 kr. och sjukvårdsersättning med 280 kr. Kassans medlemsantal har ökats från 70 vid årets början till 268, därav 98 genom övergång från Framtidsförbundets avdelning i Sproge och Eksta. 12 medlemmar ha under året avgått.
Till styrelseledamöter efter dem, som vid lottning blevo utslagna, omvaldes Oskar Hafdell, Levede, och nyvaldes Vilhelm Jacobsson, Sproge, och som ersättare nyvaldes Erik Andersson, Eksta, och Karl Hedlund, Silte. Vid konstituerande sammanträde fick styrelsen följande sammansättning: Ordf. V. Jacobsson, Sproge, kassör O. Hafdell, Levede, sekr. G. Nilsson, Gerum, och övriga ledamöter V. Jacobsson och A. Malmros, Levede. Revisorer blevo E. Rannberg och N. Malmros med Åke Wallin och E. Johansson som ersättare. Att representera kassan vid centralkassans årsmöte valdes O. Hafdell med E. Klintberg, Sproge, som ersättare. Till uppbörda- och ombudsmän utsågos för Levede O. Hafdell, G. Jacobsson och E. Rannberg, för Gerum Göte Nilsson, för Eksta K. Cedergren med H. Sandberg som ersättare, för Sproge R. Krusen med T. Stenström som ersättare och för Silte V. Karlsson. Slutligen beslöts, att O. Hafdell och G. Nilsson gemensamt skola teckna kassans firma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *