Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 20 dec.
Ordinarie kommunaletämma hölls här i lördags e. m. Endast tvenne ärenden förelågo till behandling. Till huvudmän i Lärbro sparbank valdes kyrkoherde G. Coldemo samt hrr E. Bergström och L. Röcklinger, Angelbos. Till revisorer av sockenmagasinets räkenskaper valdes hrr Tage Björklund, Angelbos, och Karl Lindbom, Glästäde.
Omedelbart efter kommunstämman höllo.

Kommunalfullmäktige
sitt sammanträde. Avkortningslängd för de kommunala utskylderna förelåg med följande belopp: för år 1928 1,608:39 kr. och för år 1933 633:38 kr., pensionsavgifter för 1928 69 kr. och år 1933 96 kr. Samtliga belopp godkändes av fullmäktige till avkortning. Arvoden och traktamenten för de kommunala befatt ningshavarna fastställdes för kommande året. En från styrman Kahl, Kappelshamn, inkommen ansökan om tillstånd att få bryta kalksten för export från dem s. k. Fattiggårdshagen avslogs. Ett uttalande förelåg till förslag om lag till bidrag och lån till bostadslägenheter för barnrika familjer. Fullmäktige uttalad sig för förslaget.
Val förrättades i enlighet med före dragningslistan med undantag av arbeta löshetskommitté, vilken fullmäktige ansåg obehövlig. I hälsovårdsnämnden in valdes sjuksyster E. Johansson, Ålder domshemmet, och hr E. Engström, Käll städe, med fru Tyra Pettersson, Präst gården, och hr Tage Björklund, Angelbos som suppleanter. I kommunalnämnder invaldes kommunalordföranden Johr Ahnqvist, Angelbos, och hr E. Björklund Storungs, med hrr H. Brandt, Storungs och G. A. Vahlån, Koparve, som supple anter. Ledamöter i inkomsttaxeringer blevo hrr Svante Helgren, Vägome, Si gurd Helgren, Pavalds, Arne Hafdelin Vikers, och T. Cederqvist, Pavalds, mec hrr IL Brandt, Malte Lerberg, Karl Lars. son, Storungs, och A. Liljeström, Lift ride som suppleanter. Att granska virkesdeklarationerna utsågs hr Sigurd Hellgren Pavalds. Till ledamöter av fastighets. taxeringsnämnden valdes hrr S. Hellgren och L. Röcklinger med hrr Liljeström och Hafdelin som suppleanter. Til nykterhetsnämnd valdes fattigvårdsstyrelsens ledamöter. Av kommunalnämnden utarbetat förslag till skogsbrandsförordning för kommunen bordlades. Till revisorer av de kommunala räkenskaper. na valdes hrr J. O. Wennerdahl, Banna, och A. Hafdelin med hrr H. Brandt och Svante Pettersson, Vägome, som suppleanter. Kallelse till fullmäktigesammanträdena beslöts skola ske skriftligen och dels genom anslag. Tiden fastställdes till lördagseftermiddagar under april och september kL 7 e. m. och den övriga tiden kl. 6 e. ni. Till ordförande i fullmäktige för 1938 nyvaldes kommunalordföranden John Ahnqvist, Angelbos, med trädgårdsmästare L. Röcklinger som vice ordförande.
Ordföranden tackade till sist för visat förtroende och för det samförstånd som varit rådande samt tillönskade samtliga ledamöter en god jul och ett gott nytt år. Vice ordföranden framförde till ordföranden stämmans tack och tillönskade honom en god helg.
Arbete med brytning och utskeppning av kalksten pågår ännu vid de inom kommunen belägna kalkstensbrotten. För närvarande ligger i Storungs hamn och lastar ångf. Othent På grund av de otjänliga väderleksförhållandena ha pråmsläpert blivit fördröjda och ligga kvar i Nynäshamn i avvaktan på bättre väder.
Livlig skogsavverkning pågår även denna vinter inom kommunen. Sågning av timmer har börjat vid tvenne ambulerande sågar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *