Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 26 april.
Kommunalstämma hölls i lördags eftermiddag. Endast ett ärende förelåg till behandling, nämligen föredragandet av sockenmagasinets räkenskaper, vilka också i enlighet med revisorernas tillstyrkan godkändes.
Omedelbart efter kommunalstämman hade kommunalfullmäktige sitt första ordinarie sammanträde varvid en del ärenden behandlades.
Samtliga, under kommunalfullmäktige hörande kassor samt av nämder och styrelser förda räkenskaper under år 1936 godkändes och den av revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten beviljades. Ledamöterna i valnämden omvaldes nämligen: hrr Sten Fredricsson, Staplebacke, Karl Lindbom, Glästäde, Wiktor Persson, Högan, och Tryggve Cederqvist, Pavalds, med hrr Oskar Hedvall, Angelbos, och Alvar Karlsson, Pavalds, som suppleanter, den sistnämde nyvald.
Vidare behandlades den från föregående sammanträde bordlagda motionen av hr J. O. Geselius om inköp för Lärbro kommuns räkning av ett skogsmarksområde, lydande under gårdarna Slängs och Pavalds i Lärbro, och nu äges av f. riksdagsman Hugo Karlström, Lokrume. Fullmäktige beslöto nu efter vederbörlig utredning inköpa nänida område för ett pris av 9,000 kr. En motion av samma ,person om höjning av arvodet till kommunalnämdens ordförande med 100 kr. avslogs av fullmäktige efter votering med 10 röster mot 9. Man, motiverade avslagsyrkandet med att samtliga kommunala befattningshavare i händelse av bifall kom att begära förhöjda arvoden.
Hr Edv. Hansson, Storungs, hade inkommit med en begäran om reseersättning för sina resor vid revision av kommunala räkenskaper med 25 kr. Fullmäktige beviljade 15 kr. med 12 röster mot 7, som röstade för det begärda anslaget.
Skolstyrelsens begäran om bostadsersättning till lärarinnan vid kyrkskolan bifölls med ett förslagsanslag av 100 kr. Vidare bifölls förslaget om skolskjutsar för barnen från Norderihre—Takstens, Västninge—Tängelgårda, för en tid av 100 dagar pr år räknat. Kostnaderna för dessa skjutsar beräknas till cirka 1,200 kr., varav i statsbidrag erhålles 80 proc.
Från hälsovårdsnämden förelåg en skrivelse vari påtalades en del förhållanden. Skrivelsen lades till handlingarna.
Vid A. B. Gotlands Kalkverks hamn, Storungs, har nu börjat en livlig utskeppning av kalksten. Under lördagen inkommo tvenne pråmsläp, för lastning av kalksten. Det är att hoppas att det nu blir arbetstillfällen, ty under hela vintern har verksamheten legat nere.
Försäljning var i lördags afton anordnad i Metodistkapellet med talrik anslutning. De till försäljning utbjudna paketen fick en livliv åtgång. Programmet upptog dessutom musik och sång samt tal av pastor Smedberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *