Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 2 febr.
Avdelning 79, Lärbro, av Framtidsförbundets sjukkassa höll söndagen den 31 jan. årsmöte under hr Svante Hellgrens ordförandeskap. Ars- och revisionsberättelsen föredrogs, varpå full och tacksam ansvarsfrihet beviljades för det gångna räkenskapsåret. Av årsberättelsen framgick bl. a., att 31 nya medlemmar ingått under året. Vid årsskiftet omfattade avdelningen 246 medlemmar. Räkenskaperna hade omslutit 6,081: 95 kr. I sjukhjälp hade utbetalats 5,104: 50 kr., i moderskapshjälp 149 kr. Nettobehållningen var 523: 85 kr. Att representera avd. vid det kommande distriktsmötet valdes hrr Svante Hellgren, Knut Söderdahl och Villiam Pettersson. Upp-bördsmöten skulle hållas hos kassören 1 o. 2 söndagen i mån. kl. 14-18.
Till styrelse valdes: ordf. Svante Hellgren, Vägume, kassör: Gustaf Nordberg, Skuttlings, sekr.: Nils Niklasson, Angel-bos, med Knut Söderdahl, Titus Jakobsson och Valter Höglund som suppleanter, samtliga omvalda. Till revisorer omvaldes Fred Gardell, Kejlungs, Villiam Pettersson, Banna, och Elis Pettersson, Prästgården, med Gösta Karlsson och Otto Smedberg som suppleanter. 10 sjukbesökare utsågos. Till uppbördsman för Storungs med omnejd valdes Knut Söderdahl.
Mötet beslöt göra ett uttalande, att personer tillhörande erkänd sjukkassa, ej borde tillhöra icke erkänd kassa. Härpå avslöts mötet med ett tack av ordföranden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *