Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO 29 dec.
Pastorats- och kyrkostämma hölls härstädes söndagen den 19 dec. med kyrkovärd J. Smitterberg, Hallvards, som ordförande.
Till revisorer för pastoratets räkenskaper omvaldes nämndeman J. P. Laurin, och stationsföreståndare J. Norrby, Hallvide. Till deras suppleanter omvaldes lantbr. O. Båtelsson, Domerarve, och byggmästare P. Hallgren, Linhatte. Enhälligt beslut fattades att stämmorna ej skulle hållas å söndagar, utan på vardagar efter ordförandens bestämmande.
I Hablingbo kyrkokassas räkenskaper omvaldes till revisorer lantbr. J. Båtelsson, Halbenarve, och G. Johansson, Hägsarve, samt omvaldes till suppleanter lantbr. E. Johansson, Burge, och nämndeman J. P. Laurin. Ersättningar till rådens och stämmans ordf. bestämdes till samma belopp som föregående år. Ifråga om 1938 års stämmor blev beslutet lika med pastoratsstärrunans.
Årets tredje ordinarie kommunalstllmma hölls här annandag jul under lantbrukare K. Konradssons, Botvards, ordförandeskap.
Först förekom härvid val av ledamöter i barnavårdsnämnden och valdes härtill lärarinnan Julia Buskas, närnndeman J. P. Laurin, lantbr. R. Konradsson, Botvards, och P. Larsson, Domerarve. Till deras suppleanter utsågos lärare IL Booberg, lantbr. A. Ockander, Havor, fröknarna Ebba Fogelgren och Anna Johansson. Som ordf. valdes kyrkoherde H. Björkquist och som vice ordf. lantbr. R. Konradsson, Botvards.
Så förekom val av ledamöter i pensionsnämnden och omvaldes därtill lantbr. K. Konradsson, Botvards, K. Hansson, Stenstuge, och till suppleanter lantbr. A. Pettersson, Havor, och J. Båtels• son, Halbenarve.
Till revisorer att granska nästa års räkenskaper valdes handelsföreståndare O. Andersson och mejerist E. Johansson. Deras suppleanter blevo lantbr. A. Larsson, Domerarve, och H. Pettersson, Vadstäde. Till revisorer i badstuföreningen valdes lantbr. G. Jakobsson, Bosarve, och till suppleant K. Hansson, Stenstuge.
Till ledamöter i nästa års inkomsttaxering utsågos lantbr. J. Båtelsson, Halbenarve, K. Hansson, Stenstuge, och stationsinspektor A. Wiman samt till deras suppleanter målaremästare T. Jacobsson, Burge, lantbr. Hj. Larsson, Havor, och byggmästare K. Ronström.
I fastighetstaxeringen invaldes lantbr. K. Hansson, Stenstuge, och inspektor A. Wiman. Suppleanter blev byggmästare K. Ronström och lantbr. G. Boberg, Petes. I virkestaxeringen invaldes lantbr. J. Båteisson, Halbenarve. med K Hansson, Stenstuge, som suppleant.
Som arvode till kommunens tjänstemän beviljade stämman till dess ordförande 100 kr. nämndens ordf. 300 kr., fattigvårdsstyrelsens ordf. 150 kr., barnavårdsnämndens ordf. 200 kr. och till dess ledamöter 1 kr. för varje protokollfört sammanträde, samt till ledamöter 1 konamtmalniinmden 4 kr. för varje uppbörda-dag. Till pensionsnämndens ledamöter bestämdes 2 kr. för varje sammanträde.
Angående förskrivningarna beslöts att annons därom skulle införas i alla tre gotlandstidningarna två gånger. Från Hemse inkommet förslag att teckna bidrag till därvarande arrestlokal avslogs av stämman.
Som komnsittä för luftskyddet utsågs fjärdingsman IL Muldin, lantbr. G. Persson, Hemmungs, J. Hägg, Lukase, 0. Johansson, Mickels, och H. Pettersson, Wadstäde. Suppleanter blevo kyrkoherde H. Björkquist, lantbr. Th. Thornason, Hemmungs, målaremästare T. Jacobsson, Burge, lantbr. E. Karlsson, Maktäde, och byggmästare Th. Larsson, Wadstäde. Till ordf. utsågs ~gamen Muldin och till vice ordf. 3. Hägg, Lukase.
Att upprätta ett akagabrandaordningaförslag utsågs kommunalnämnden. Stämman beslöt att årets tredje ordinarie konununalstämma skall hållas fjlirdedag jul, om den ej inföll på söndag. Övriga stämmor under året överläts till ordföranden att själv bestämma. Stämmorna skulle kungöras genom uppläsning i kyrkorna samt anslag i mejeriet.
Till sist utsågs ett ortsombud att granska ansökningar om bosättningslån och därtill valdes lärare H. Booberg med kyrkoherde H. Björkquist som ersättare, varefter stämman avslöts.
Hablingbe Mejeriförenings andra sordin. f öreningsst ä m m a hälla i mejeriets lokal måndagen den 27.
Till ordf. att leda dagens förhandlingar valdes lantbr. G. Snöbohm, Hallbjens. Som justeringsmän att granska dagens protokoll utsågs lantbr. K. Mattsson och E. Olofsson, båda från Domerarve.
Röstlängden för år 1938 granskades o, godkändes utan anmärkning.
Till ledamöter 1 styrelsen för 2 år omvaldes lantbr. W. Florström, Hägsarve. och G. Snöbohm, Hallbjens, samt nyval. des J. Hedin, Bjerges 1 Silte. Förutvarande styrelsesuppleanter omvaldes näml. lantbr. H. Thomsson, Nisse, E. Johansson, Burge, samt E. Rangstedt, Mickels, Silte.
Som revisorer att granska löpande årets räkenskaper och förvaltning omvaldes lantbr. Thomsson, Bertels, osunt nyvaldes nämndeman J. P. Laurin, Lukase, och till deras suppleanter lantbr. Th. Thomsson, Hemmungs, Banat A. Jacobsson, Hemmungs.
I arvode skulle styrelsens ordf. uppbära för år 1938 75 kr. och räkenskapsföraren kr. 500. De övriga styrelseledamöterna skulle erhålla kr. 1: 50 för varje bevistat sammanträde och revisorerna vardera 10 kr.
Därefter togs till behandling frågan om upphävande av stämmobeslutet av den 18 december 1935, då det beslöts att mjölken efter tuberkulösa kobesättningar ej fick lämnas till mejeriet. Efter en stunds livlig debatt beslöt stämman utan votering att slopa bestämmelserna härom och skulle mjölk få lämnas även efter reagerande kor, såvida de ej äro smittoförande, mot ett visst avdrag som för mejerierna bestämmas.
Sändagsskolan julfest hölls i missionshuset här tredjedag jul. Barnen samlades kl. 5, då de bleve bjudna på kaffe. Kl. halv 7 tog den egentliga festen sin början, då den vackra julhymnen ”Hell dig, julafton” uppstämdes, varefter kand. Roland Thomsson höll bön, varpå ett hälsningstal hölls av en av de större flickorna.
Så vidtog en dialoguppläsning, varpå de allra minsta barnen fick framträda med ljus 1 händerna och sjunga en julsång. Därefter inkommo några större flickor bärande stjärnlyktor i olika färger, och deklamerade valda stycken. Så tändes den stora ståtliga granen, då den väldiga barnskaran under sång och musik fick tåga runt om genom stora och lilla salen.
Efter det att platserna åter intagits talade kand. Thomsson en stund med barnen om det stora julundret. Under det en vacker julpsalm sjöngs intågade så ”stjäragossarna” i högtidlig procession med banår och ljus. De läste solo och i korus en gripande juldikt.
Sedan utdelades biblar, jultidningar o. påsar med julgotter åt alla närvarande barn.
Läraren J. Larsson tackade så för de rikliga gåvor, som i form av välfägnad och kontanta bidrag givits åt söndagssko-Lan. En kollekt, som upptogs för samma ändamål inbringade ytterligare 30 kr.
Med ps. 69: 3 avslöts den glada festen. Missionshuset var fullsatt till sista plats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *